Portal - Piwniczna - Zdrój
 
Strona główna / Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Piątek - 18 stycznia 2019 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski === Witamy na stronie Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju ===
polski
Wyszukiwarka
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Gimnazjum Publicznym w Piwnicznej-Zdroju

w roku szkolnym 2015/2016

§ 1.

 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie pierwszej i drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.
 2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

 

§ 2.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

 

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji  projektów w ramach posiadanych przez  siebie środków.

 

§ 4.

 1. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a)      poinformowanie uczniów o warunkach i zasadach realizacji projektu  oraz zapoznanie z niniejszym regulaminem,

b)      przekazanie rodzicom informacji na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 30 września,

c)      prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy,

d)      komunikowanie się z opiekunami projektów sprawie udziału uczniów w pracach zespołu, oceniania zachowania.

 

 

§ 5.

 1. W terminie do 15 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 2. Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej

i w bibliotece.

 

§ 6.

 1. W terminie do 30 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.
 2. Wyboru tematu dokonują uczniowie do 10 listopada, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6., przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.
 3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.
 4. W przypadku, gdy uczeń:

a)      nie zdecyduje o wyborze tematu,

b)      nie określi zespołu, którym będzie realizował projekt,

c)      nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), wychowawca  włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

§ 7.

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki jakimi dysponuje Gimnazjum.
 2. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z        zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a)      czas realizacji projektu,

b)      formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c)      podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d)      kryteria oceny projektu,

e)      sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 

§ 8.

 1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

 

§ 9.

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2. Miejsce i termin prezentacji powinien być określony przez opiekunów, wychowawców w porozumieniu z dyrektorem Gimnazjum.
 3. W prezentacjach jako obserwatorzy mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

 

§ 10

 1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a)      sprawozdanie z projektu,

b)      wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie,

c)      sposób prezentacji projektu,

d)      pracę zespołową i indywidualną ucznia,

e)      samoocenę uczniów.

 1. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.
 2. Ocena może być wyrażona stopniem szkolnym lub mieć charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawa do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia Gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.
 3. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny  do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów ocenę ustala wówczas opiekun projektu(jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.
 4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.

 

§ 11

 1. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.
 2. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w który uczeń kończy Gimnazjum.

 

 

§ 12.

 1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
 2. Dyrektor  szkoły rozstrzyga  sytuacje  mogące pojawić się podczas realizacji projektów edukacyjnych,  nie ujęte w niniejszym regulaminie.

 

 

Piwniczna-Zdrój, 01.09.2015 r.                                                         Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

                                                                                                       mgr Zenon Citak

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Zenon Citak