Portal - Piwniczna - Zdrój
 
Strona główna / Regulamin rekrutacji do Zespołu Wtorek - 18 grudnia 2018 Bogusława, Gracjana, Laury     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska" === Witamy na stronie Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju ===
polski
Wyszukiwarka
Regulamin rekrutacji do Zespołu

Zasady rekrutacji dzieci do pierwszej klasy
 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju im. Ziemi Piwniczańskiej
 oraz do Gimnazjum Publicznego

1.      Termin rekrutacji do szkoły podstawowej:

1.1 nabór do klasy pierwszej na dany rok szkolny prowadzony jest w okresie od 10 marca do 30 marca w kancelarii szkoły;

1.2 o terminie i kryteriach naboru, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani poprzez:

a)      umieszczenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń,

b)      umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,

c)      przekazanie indywidualnych informacji zainteresowanym rodzicom w formie pisemnej.

2.      Obowiązek szkolny:

2.1 w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2007r. oraz urodzone w okresie od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia 30 czerwca 2008r.;

2.2 na wniosek rodziców / prawnych opiekunów obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko urodzone w okresie 01 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. jeśli realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej i wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki szkolnej;

2.3 w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w okresie od dnia 01 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz dzieci urodzone w roku 2009.

3.      Terminy rekrutacji do gimnazjum:

 

3.1 od 3 marca do 20 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów;

3.2 od 23 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r. do godz. 15:00 – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

3.3  7 lipca 2014 r. godz. 13:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej;

3.4  do 9 lipca 2014 r. do godz. 13:00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

3.5 10 lipca 2014 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

 

4.      Uczniowie objęci rekrutacją

4.1 Z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałych w obwodzie Zespołu;

4.2 Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci młodzieży zamieszkałych poza obwodem Zespołu, jeśli w odpowiedniej klasie są miejsca.

5.      Zasady rekrutacji dzieci spoza obwodu:

5.1 o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej (szkoły podstawowej i gimnazjum) decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu;

5.2 Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców / prawnych opiekunów o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w terminie od 01 – 10 kwietnia;

5.3 kryteria punktowe:

lp.
kryterium
punkty

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1
4.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1
5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem.

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą z godnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły

2

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.

8.

Zameldowanie kandydata na terenie gminy Piwniczna - Zdrój

2

Zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

9.

Miejsce pracy rodziców kandydata w pobliżu szkoły

3

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy rodzica / prawnego opiekuna.

10.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

5

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.

11.

Rodzice / prawni opiekunowie kandydata są pracownikami szkoły

5

Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica / prawnego opiekuna.

 

5.4 w pierwszej kolejności przyjmowane jest dziecko, które uzyskało największą ilość punktów według kryteriów punktowych;

5.5 Komisja Rekrutacyjna informuje pisemnie rodziców / prawnych opiekunów dziecka o decyzji podjętej w sprawie przyjęcia go do klasy pierwszej.

6.      Procedura odwoławcza:

6.1 Rodzic (prawny opiekun) ma prawo w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia;

6.2 W ciągu 5 dni komisja musi sformułować odpowiedź, od której rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora w ciągu 7 dni;

6.3 Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie;

6.4 Po otrzymaniu odmownej decyzji rodzic ma prawo złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Zenon Citak