Portal - Piwniczna - Zdrój
 
Strona główna / Wymagania Edukacyjne Piątek - 18 stycznia 2019 Beatrycze, Małgorzaty, Piotra     "Pokora to moc. Pokorą wszystko zwyciężysz" - Fiodor Dostojewski === Witamy na stronie Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju ===
polski
Wyszukiwarka
Wychowanie Fizyczne Muzyka
Plastyka
Zajęcia Artystyczne
Wiedza o Społeczeństwie
Informatyka
Język Angielski
Język Niemiecki
Historia
Zajęcia Techniczne
Język Polski
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Chemia
Biologia
Geografia
Matematyka
Fizyka
Chemia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO .

Zasady oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DZ.U. Nr 29, poz. 323 z 2001 r.). Rozdział 2, paragraf 6, punkt 2 brzmi: „Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki, muzyki) – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć”.

Trafność i efektywność każdego przedsięwzięcia należy poddać ocenie. Ocenić ucznia – to przedstawić jak najpełniejszą informację o jego aktywności, postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach.

Ocenianie ma na celu:

·         Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

·         Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju.

·         Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonaleniu się.

·         Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

·         Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Ocenianie powinno być:

·         Rzetelne – oparte na godnych zaufania, stałych wynikach.

·         Trafne – dostarczać informacji w ściśle określonym zakresie.

·         Jasne i zrozumiałe – oparte na czytelnych kryteriach, przedstawionych uczniom

i rodzicom w formie standardów wymagań.

·         Obiektywne – te same kryteria oceny dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i możliwości.

·         Jawne – rodzice i uczniowie mają prawo do bieżącej informacji o uzyskanych ocenach i do ich uzasadnienia.


Skala ocen:

      Urzędowa oraz wewnątrzszkolna skala ocen z zajęć edukacyjnych.


Ocena z wychowania fizycznego śródroczna i roczna jest wypadkową następujących składników:

1.      Stopień opanowania wymagań programowych

·         właściwe wykorzystanie zdolności koordynacyjno – kondycyjnych

·         poziom umiejętności ruchowych

·         poziom wiedzy

·         postęp w umiejętnościach ruchowych

2.      Aktywność

·         zaangażowanie w wykonywaniu ćwiczeń

·         inwencję twórczą

·         aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji

·         reprezentowanie szkoły w zawodach

·         udział w zajęciach pozalekcyjnych

·         uprawianie sportu wyczynowo (uzyskiwanie znaczących osiągnięć – udokumentowane)

3.      Frekwencja

·         uczestnictwo w zajęciach

·         spóźnianie, nieobecności

4.      Postawa ucznia

·         dyscyplina podczas zajęć

·         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć

·         przestrzeganie regulaminów korzystania z obiektów sportowych

·         dbanie o sprzęt

·         postawa „fair – play” podczas zajęć, gier

·         higiena stroju i ciała

·         współpraca w grupie

·         właściwy strój sportowy (biały podkoszulek, ciemne krótkie spodenki)

 

1. Przygotowanie do lekcji będzie oceniane na podstawie czynnego udziału w zajęciach.

                  6 (cel) – przynajmniej 95% czynnego udziału w zajęciach.

                  5 (bdb) – przynajmniej 85% czynnego udziału w zajęciach.

                  4 (db) – przynajmniej 75% czynnego udziału w zajęciach.

                  3 (dst) – przynajmniej 65% czynnego udziału w zajęciach.

                  2 (dop) – przynajmniej 50% czynnego udziału w zajęciach.

                  1 (ndst) – przynajmniej 50% czynnego udziału w zajęciach.

2. Aktywność oraz postawa na lekcji będzie oceniana za pomocą ocen cząstkowych oraz „+” i „–”.

3. Sprawdzian z opanowania umiejętności będzie z piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, gimnastyki, tańca.

4. Sprawdzian wiadomości z zespołowych gier sportowych (piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykowa), lekkiej atletyki, gimnastyki  oraz z podstawowych wiadomości z wychowania fizycznego.

5. Ocena ze sprawności będzie wystawiana na podstawie testów sprawnościowych.

Dodatkowe uwagi:

Uczniowie którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni brać udziału w zajęciach wychowania fizycznego, zobowiązani są do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nauczycielowi prowadzącemu, następnie dyrektorowi szkoły, który na podstawie pisemnej zgody rodziców wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia ćwiczeń, jeżeli zwolnienie dotyczy całego roku szkolnego bądź okresu, uczeń ma odnotowany wpis zwolniony / na świadectwie.

Jeżeli uczeń nie bierze czynnego udziału w zajęciach ponieważ posiada zwolnienie lekarskie, wówczas okres choroby nie będzie brany pod uwagę przy wystawianiu oceny. Zwolnienie z zajęć całoroczne lub okresowe należy dostarczyć dyrektorowi szkoły w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia się roku szkolnego.

Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, każdy następny brak stroju jest traktowany jak ocena niedostateczna.

Uczeń ma prawo i obowiązek zaliczyć dany dział tematyczny w innej formie w ustalonym terminie z nauczycielem.

Uczeń, który nie uczestniczył w teście z powodu nieobecności usprawiedliwionej ma prawo i obowiązek zaliczyć test w innym terminie.

Uczeń, który nie uczestniczył w teście  sprawdzającym z powodu braku stroju nie ma szansy na poprawę testu.

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną, zobowiązany jest do poprawy oceny w trybie ustalonym przez nauczyciela w formie testu sprawności, a ocenę niedostateczną roczną w trybie ustalonego egzaminu poprawkowego w formie testu sprawności.


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Celujący

Uczeń:

·         Uczestniczył w sposób czynny we wszystkich lekcjach.

·         Zaliczył wszystkie sprawdziany w danym terminie.

·         Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych osiągając znaczące miejsca.

·         Jest zawsze przygotowany do zajęć i wykazuje dużą aktywność na zajęciach.

·         Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w czasie wolnym od zajęć, rozwija swoje uzdolnienia.

·         Osiąga duży postęp w usprawnianiu się (poprawa w osiągnięciach).

·         Poziom wiedzy wykracza poza program danej klasy.

·         Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły.

·         Trenuje czynnie jedną z dyscyplin sportowych w klubie (posiada stosowne zaświadczenie).

Bardzo dobry

Uczeń:

 • ·        Jest bardzo sprawny fizycznie, osiąga wyniki według norm na ocenę bardzo dobrą.
 • ·         Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
 • ·         Widoczny jest postęp w rozwoju sprawności i umiejętności.
 • ·         Jest zawsze przygotowany do zajęć.
 • ·         Jest aktywny na zajęciach, potrafi wykorzystać wiedzę w samodzielnym rozwiązywaniu zadań.
 • ·         Opanował większość umiejętności i wiadomości.
 • ·         Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do zajęć nie budzi zastrzeżeń.

Dobry

Uczeń:

·         Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną wg norm na ocenę dobrą.

·         Zdarza się mu być nieprzygotowanym do zajęć.

·         Ćwiczenia wykonuje dobrze lecz niedokładnie.

·         Brak stałej poprawy ale wykazuje tendencje pojedynczo.

·         Opanował większość umiejętności lecz w różnym stopniu.

·         Zna większość zagadnień i pojęć.

·         Podejmuje wysiłek, stara się jednak niesystematycznie.

·         Radzi sobie w różnych dyscyplinach sportowych.

Dostateczny

Uczeń:

 • ·         Dysponuje dostateczną, przeciętną sprawnością motoryczną.
 • ·         Osiąga wyniki wg norm na ocenę dostateczną.
 • ·         Posiada tylko dostateczne umiejętności.
 • ·         Ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi.
 • ·         Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
 • ·         Nie bardzo radzi sobie w kilku dyscyplinach.
 • ·         Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia ale sporadycznie wykorzystuje swoją wiedzę.
 • ·         Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
 • ·         Jest często nieprzygotowany do zajęć.
 • ·         Przeszkadza na lekcjach, przejawia pewne braki w kulturze fizycznej i swojej postawie.

Dopuszczający

Uczeń:

 • ·         Posiada słabą sprawność fizyczną.
 • ·         Osiąga wyniki znacznie poniżej norm na ocenę dostateczną.
 • ·         Opanował minimalną ilość wiadomości.
 • ·         Nie radzi sobie w większości dyscyplin.
 • ·         Ćwiczenia wykonuje niepewnie, niechętnie z dużymi błędami technicznymi.
 • ·         Wykazuje bardzo mały postęp w usprawnianiu motorycznym.
 • ·         Nie potrafi stosować wiedzy w praktyce, nie stara się.
 • ·         Sporadycznie ćwiczy
 • ·         Przejawia duże braki w zakresie postawy i stosunku do wychowania fizycznego.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena śródroczna lub roczna są następujące:

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczyciela wychowania fizycznego o podwyższenie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych lub śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,. Wniosek składa się u nauczyciela lub w sekretariacie szkoły.

2.      Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

3.      We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką się ubiega.

4.      Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień.

5.      Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki:

 

·         Frekwencja i czynny udział w zajęciach ucznia nie może być niższa niż 80%

(z wyjątkiem długotrwałej choroby).

·         Wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione.

·         Uczeń musi posiadać większą część ocen cząstkowych równych lub wyższych ocenie o którą się ubiega.

·         Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.

·         Ilość dopuszczalnych spóźnień to 3 w okresie.

·         Uczeń nie może mieć ucieczki z zajęć.

·         Uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i testów.

·         W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek przystąpienia do poprawy sprawdzianu/testu w ciągu dwóch tygodni lub wyznaczonym przez nauczyciela terminie, od momentu przyjścia do szkoły.

·         Jeżeli uczeń wnioskuje o podwyższeniu oceny wyższej niż dopuszczająca to musi uzyskać z wszystkich sprawdzianów i testów oceny pozytywne, pod uwagę bierze się ocenę uzyskaną w trybie poprawy.

·         Jeżeli uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny niedostatecznej na dopuszczającą, to musi uzyskać więcej niż połowę sprawdzianów i testów na oceny pozytywne, pod uwagę bierze się ocenę uzyskaną w trybie poprawy.

6.      Uczeń skorzystał z wszystkich proponowanych przez nauczyciela form pomocy – wszystkie formy pomocy muszą być udokumentowane przez nauczyciela – nie dotyczy uczniów wnioskujących na oceny wyższe niż dopuszczający.

7.      Uczeń musi spełnić wszystkie powyższe warunki, przypadku nie spełnienia któregokolwiek wniosek będzie rozpatrzony negatywnie.

8.      W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń przystępuje do sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, lecz nie później niż do piątku poprzedzającego tydzień, w którym odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

9.      Uczeń przystępuje do sprawdzianu umiejętności wyznaczonej przez nauczyciela.

10.  Podczas sprawdzania umiejętności obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego oraz udostępnione w formie elektronicznej na stronie szkoły, a w wersji papierowej w bibliotece i sekretariacie szkoły.

11.  Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.

12.  Jeśli uczeń uzyskał w pierwszym i drugim okresie ocenę niższą niż przewidziana ocena roczna o jaką ubiega się uczeń, to uczeń przystępuje do sprawdzianu z zakresu całego roku (dwóch okresów).

13.  Ocena ustalona ze sprawdzianu jest oceną ostateczną. Nauczyciel wystawiając ocenę roczną bierze pod uwagę ocenę śródroczną, może ją traktować jako sprawdzian.

14.  Ocena końcowo roczna nie jest średnią arytmetyczną z dwóch okresów.

15.  Roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa niż przewidywana.

16.  Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:

·         Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego egzamin

·         Termin egzaminu

·         Zadania (ćwiczenia), pytania egzaminacyjne

·         Zwięzłą informację o praktycznych ćwiczeniach ucznia, w przypadku sprawdzianu praktycznego

·         Wyniki egzaminu

·         Uzyskaną ocenę.

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Zenon Citak