Portal - Piwniczna - Zdrój
 
Strona główna / Statut Gimnazjum Niedziela - 20 kwietnia 2014 Agnieszki, Amalii, Czecha      "Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich". Mikołaj Gogol === Witamy na stronie Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju ===
polski
Wyszukiwarka
Statut Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Na podstawie Uchwały Nr VIII/57/99 Rada Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 19 marca  1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Piwnicznej-Zdroju. Pełna nazwa szkoły brzmi Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju.

2.      Siedzibą gimnazjum jest miasto Piwniczna-Zdrój. Gimnazjum mieści się w budynku przy ul. Krynickiej 2, tel.(018) 44-65-388.

3.      Ustalona nazwa gimnazjum używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach można używać czytelnego skrótu nazwy.

4.      Szkoła na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może mieć nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji.

5.      Imię szkole nadaje organ prowadzący.

 

§ 2

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/240/2001 r. Rada Miasta i Gminy Piwniczna z dnia 21 marca 2001r. obwód szkoły obejmuje: Miasto Piwniczna-Zdrój, Sołectwo: Kokuszka, Młodów, Głębokie.

 

§ 3

 

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/99 Rady Miejskiej z dnia 19.03.1999 r. w sprawie Aktu Założycielskiego szkoły publicznej z dniem 1 września 1999 Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju rozpoczyna swoją działalność.

 

§ 4

 

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Piwniczna Zdrój, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie z delegaturą KO w Nowym Sączu.

 

§ 5

 

Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju jest szkołą publiczną, która:

1.      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2.      przeprowadza  rekrutację uczniów do klasy I w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3.      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4.      realizuje:

1) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

2) ramowy plan nauczania,

3) ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

Cele i zadania gimnazjum

 

§ 6

 

1.      Nadrzędnym celem edukacji szkolnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

2.      Szkoła w zakresie  nauczania, co stanowi jej zadania specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

1)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia,

3)      dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4)      rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności                           (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),

5)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6)      traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7)      poznanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8)      poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

3.      W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1)      planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

2)      skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

3)      efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4)      rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

5)      poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6)      odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8)      przyswajanie sobie metod i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

4. Nauczyciele w swej pracy  wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki

    rodziców, powinni zmierzać do tego aby uczniowie w szczególności:

1)      znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

2)      rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3)      mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,

4)      stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenia do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

5)      poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6)      uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy  życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

7)      przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów hierarchizacji wartości, oraz mieli możność doskonalenia się,

8)      kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.  

 

§ 7

 

1.      Nauczyciele w gimnazjum wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do

samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. Edukacja w gimnazjum, wspomaga rozwój ucznia jako osoby i wprowadza go w życie społeczne. Powinna przede wszystkim:

1)      wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

2)       rozbudzić i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,

3)      wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,

4)      rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 

Sposoby wykonywania zadań gimnazjum

 

§ 8

 

Działalność edukacyjna gimnazjum jest określona przez:

1.      SZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW  NAUCZANIA, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2.      PROGRAM  WYCHOWAWCZY  SZKOŁY, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

3.    Program wychowawczy obejmuje w szczególności:

1) powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela określone w ramach zadań ogólnych szkoły,

2) powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,

3) powinności wychowawców klasowych,

4) wychowawcze treści zawarte w statucie,

5) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,

6) zasady współpracy z rodzicami,

7) zasady współpracy wychowawczej a samorządem terytorialnym,

8) tematyczne, okresowe programy wychowawcze (krajowe, regionalne, lokalne i szkolne),

9) zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Uczniowskiego.

4. Szkolny Program Profilaktyki, który określa działania psychoedukacyjne

podejmowane w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z tych problemów dla nich samych i w ich otoczeniu. Jest formą oddziaływania przeznaczoną dla uczniów, nauczycieli, rodziców i realizowany przez wszystkich nauczycieli.

5.    Szkolny Program Profilaktyki obejmuje w szczególności:

1)      diagnozę rzeczywistych problemów gimnazjum oraz potrzeb środowiska, uczniów, rodziców i nauczycieli,

2)      zadania profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, metody i formy ich realizacji.

6.      Program wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w formie dokumentu zawartego w Programie Szkoły.

7.      Cele i zadania szkoła realizuje stosując różnorodne formy pracy:

1)      zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym w toku, których odbywa

się :

a)       nauczanie przedmiotów (bloków przedmiotowych),

b)      realizacja ścieżek edukacyjnych (za realizację odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednie treści danej ścieżki, częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odbytych, modułowych, kilku godzinnych zajęć, które będą dla uczniów ważnym punktem odniesienia).

8.      Organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których

rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają takie życzenie.  W danym cyklu kształcenia ucznia, rodzice tylko raz składają oświadczenie dotyczące deklaracji w sprawie korzystania z lekcji religii. Przeznacza się trzy dni na odbycie rekolekcji religijnych.

9.      Kieruje uczniów na konsultacje i badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zobowiązuje wszystkich nauczycieli i wychowawców do bezwzględnego wykonywania wydanych zaleceń.

10.  W przypadku braku zgody rodzica na przekazanie dziecka niepełnosprawnego do placówki specjalnej, szkoła prowadzi nauczanie integracyjne lub zindywidualizowane.

11.  W miarę potrzeb organizuje grupy dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.

12.  Zajęcia rewalidacyjne o charakterze rozwijającym i wyrównawczym prowadzone z uczniem niepełnosprawnym.

13.  Umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez:

1)      organizację kół zainteresowań,

2)      dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej,

3)      udzielenie wszechstronnej pomocy uczniom biorącym udział w konkursach przedmiotowych i specjalistycznych o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,

4)      organizacje indywidualnego toku nauczania w miarę zaistniałych potrzeb.

14.  Prowadzi pedagogizację rodziców poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, spotkań ze specjalistami (lekarzem, psychologiem, logopedą, pedagogiem, itp.)

15.  Dyrektor Szkoły i nauczyciele wychowawcy sprawują funkcje opiekuńcze, odpowiednio do wieku ucznia i potrzeb środowiskowych poprzez następujące działania:

1)      w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, odbywających się w budynku i poza budynkiem, opiekę zapewniają nauczyciele prowadzący zajęcia,

2)      w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawuje  kierownik wycieczki oraz nauczyciele- opiekunowie zgodnie z opracowanym planem wycieczki (kartą)  zatwierdzoną przez dyrektora szkoły,

3)      przed lekcjami  i w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę zapewniają nauczyciele zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dyżurów nauczycielskich  opracowanych przez dyrektora szkoły, zakres obowiązków nauczycieli dyżurujących szczegółowo określa Regulamin Dyżurów Nauczycieli.

16.  Zaznajomienie z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia i na życzenie rodziców sfinalizowanie ubezpieczenia dzieci od NW.

17.  Dyrektor Szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi przedstawicielami rodziców, rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz pedagogiem szkoły każdorazowo ustala formy sprawowania opieki nad:

1)      uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku,

2)      uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, a w tym stała pomoc bądź doraźna pomoc materialna.

18.  Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

1)      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2)      Uczniowie i rodzice mogą wpływać na zmianę i dobór nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy danego zespołu.

3)      Ustala się następujący tryb postępowania w tej sprawie:

a)      wspólny wniosek uczniów danej szkoły i ich rodziców w w/w sprawie, sformułowany i uzasadniony na piśmie, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły,

b)      zasadność w/w wniosku bada komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

Dyrektor Szkoły – przewodniczący komisji, trzech przedstawicieli rady pedagogicznej, z uwzględnieniem wychowawcy klasy, Klasowa Rada Rodziców,

c)      ostateczna decyzja winna być podjęta przed upływem 14 dni od daty złożenia wniosku drogą głosowania, z uwzględnieniem 50% głosów za podjęciem wniosku,

d)     o wyniku pracy Komisji dyrektor niezwłocznie informuje wnioskujące strony.

4)      Zmiana wychowawcy może także nastąpić w wypadku stwierdzenia uchylania się nauczyciela od wykonywania zadań wychowawcy klasowego. Powyższą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej.

5)       Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

Zadania  zespołów  nauczycielskich   w  gimnazjum

 

§ 9

 

1.      W gimnazjum mogą być tworzone:

1)      zespoły przedmiotowe,

2)      zespoły problemowo-zadaniowe.

2.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.      Zadania zespołów przedmiotowych:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie    decyzji w sprawie wyboru programu nauczania zawierającego podstawy programowe,

2)      wspólne opracowanie poszczególnych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni a także uzupełnianie ich wyposażenia , wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich innowacji i eksperymentalnych programów nauczania,

5)      opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.

4.      Dyrektor Szkoły może powoływać tak zwane zespoły problemowo – zadaniowe na czas

      określony  w celu zrealizowania określonego zadania:

1)  gromadzenia, sprawdzania i opracowania materiałów do posiedzenia rady klasyfikacyjno           -promocyjnego,

2) opracowanie planu szkoleń dla rady pedagogicznej,

3) opracowanie specyficznego fragmentu programu wychowawczego szkoły,

4) opracowanie ustaleń związanych ze szkolnym systemem oceniania,

5) monitorowanie i ewaluacja realizowanych w szkole zadań i przedstawienie wyników       radzie pedagogicznej.

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

§ 10

 

System oceniania dzieli się na wewnątrzszkolne zasady oceniania oraz zewnętrzne ocenianie.

 

§ 10a

 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zostały opracowane na podstawie Podstaw Programowych

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)      motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4)      dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.      Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5.      Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określają przedmiotowe zasady oceniania.

6.      Ponadto ocenia się umiejętności ucznia takie jak przestrzeganie norm współżycia w grupie, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za wykonane zadania, umiejętność ponoszenia konsekwencji, postawa wobec przedmiotu, wkład pracy ucznia, aktywność.

7.      Szczegółowe kryteria ustalania ocen zachowania określa §10e.

8.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

9.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)      kryteria oceny zachowania,

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole.

4)      przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania,

6)      warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

10. Osiągnięcia edukacyjne uczniów sprawdzane są poprzez:

1)      kontrolę ustną w czasie lekcji,

2)      kontrolę zadań i ćwiczeń,

3)      obserwację ucznia w czasie zajęć,

4)      ocenę wytworów pracy ucznia,

5)       sprawdziany (tj. całogodzinne prace pisemne w formie testów, zadań klasowych i innych):

a)      w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden całogodzinny sprawdzian; w ciągu tygodnia trzy,

b)      uczniowie powinni być poinformowani o zakresie materiału i przewidywanym terminie sprawdzianów, przynajmniej na jeden tydzień przed jego odbyciem,

c)      nauczyciel zaznacza w dzienniku planowany sprawdzian , siedem dni przed jego realizacją,

d)     o ocenie ze sprawdzianu uczeń powinien być powiadomiony nie później niż 2 tygodnie od napisania,

e)      nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia kartkówki z trzech ostatnich lekcji bez wcześniejszego zapowiadania,

f)       uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu  w terminie do 2 tygodni – do poprawienia oceny można przystąpić jeden raz,

g)      nauczyciele przechowują sprawdziany  przez jeden rok, w tym czasie sprawdziany mogą być do wglądu przez rodziców (prawnych opiekunów) –  podczas „dni otwartych”, wywiadówek oraz indywidualnych spotkań z nauczycielami przedmiotów.

11.  Zarówno w ocenianiu bieżącym jak i śródrocznym oraz  końcowym stosuje się 6-cio stopniową skalę ocen: 6 – celujący,  5 – bardzo dobry,  4 – dobry,  3 – dostateczny,  2 – dopuszczający,  1 – niedostateczny.

1)      Oceny bieżące są wpisywane do dziennika cyfrą, mogą być uzupełnione znakiem „+” lub „-” .

2)      Oceny klasyfikacyjne wpisuje się słownie, bez znaków plus i minus.

12.  Zachowanie ucznia jest oceniane wg ogólnie przyjętej skali sześciostopniowej:  wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

13.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1)      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w tygodniu, w którym kończy się pierwszy okres.

14.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

15.  Klasyfikację roczną przeprowadza się w przedostatni piątek roku szkolnego.

16.  Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,  a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

17.  Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odbywa się na podstawie co najmniej:

1)      1 oceny z odpowiedzi ustnej i 2 ocen z prac pisemnych – w przypadku zajęć edukacyjnych odbywających się w wymiarze 1 – 2 godz. tygodniowo;

2)      2 ocen z odpowiedzi ustnych, 5ocen z prac pisemnych i oceny za zadanie domowe – w przypadku języka polskiego i matematyki;

3)      2 ocen z odpowiedzi ustnych i 3 z prac pisemnych – w przypadku języka obcego;

4)      3 ocen z poziomu sprawności fizycznej i 3 ocen z poziomu sprawności ruchowej  - w przypadku zajęć wychowania fizycznego;

5)      3 ocen uwzględniających prace ucznia, wiadomości i umiejętności – w przypadku zajęć techniki, zajęć technicznych,  muzyki, plastyki, informatyki i zajęć artystycznych.

18.  Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania odbywa się na podstawie opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz pozytywnych i negatywnych informacji o uczniu zawartych w zeszycie uwag.

19.  Zeszyt uwag jest obowiązkowym dokumentem w pracy wychowawczej nauczycieli z zespołem klasowym.

20.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

21.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

22.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

23.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

24.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 24a i 24b.

24a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

24b.  Uchylony.

25.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zorganizowanie dodatkowych (nieodpłatnych) zajęć w godzinach ustalonych przez nauczyciela.

26.  Ustalona przez nauczyciela  albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 27 i §10b ust. 21 i 22

27.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 10b ust. 10, 11, 21 i 22

28.  Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 10b ust. 21 i 22

29.  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

30.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

31.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

32.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

33.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 10b ust. 19, 24a i 24b.

34.  Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

35.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

36.  Laureaci ostatniego stopnia konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tego przedmiotu.

36 a. 1)Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2)Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje nastepujace działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego,

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c) wykonanie zaplanowanych działan,

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

5) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rada pedagogiczna, zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych.

6) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7)Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje sie na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10) W przypadku, o których mowa w pkt. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

37.   Uczeń kończy gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie III i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,  z zastrzeżeniem §10a ust. 24a,

2)jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

38.  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

39.  Egzaminy zewnętrzne w klasie III mają charakter powszechny i obowiązkowy. Przeprowadza je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Informację o wynikach egzaminu uczeń otrzymuje za pośrednictwem szkoły.

40.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego.

 
System odwoławczy

 

§ 10b

 

1.      Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.      Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminów z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego, które mają formę zadań praktycznych.

3a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego (obowiązkowego) zajęcia edukacyjnego w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub pokrewnego (obowiązkowego) zajęcia edukacyjnego.

6.      W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin,

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)      wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

8.      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9.      W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

10.  Uczeń który w wyniku  klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

11.  Uchylony.

12.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

13.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, który przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

14.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły . W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

15.  Nauczyciel, o którym mowa w ust.14 pkt. 2 , może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

16.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)      skład komisji,

2)      termin egzaminu,

3)      pytania egzaminacyjne,

4)       wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu,

5)      do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

18.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

19.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

20.  Wynik egzaminu poprawkowego jest ostateczny.

21.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły  powołuje komisję, która:

1)      w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego;

2)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

23.  Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

24.  W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      Dyrektor Szkoły albo zastępca dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      Dyrektor Szkoły lub zastępca dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f)       przedstawiciel Rady Rodziców.

25.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 24 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

26.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z  wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z ust. 10 i 11.

27.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych:

a)      skład komisji;

b)      termin egzaminu sprawdzającego

c)      zadania (pytania) sprawdzające,

d)     wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      wynik głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

28.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 27 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

29.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

30.  Przepisy ust. 21-29 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

31.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo znać warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

32.  Prośbę o umożliwienie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana uczeń kieruje do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych a w przypadku oceny zachowania do wychowawcy klasy.

33.  Z możliwości uzyskania oceny wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych nie może skorzystać uczeń, który:

1)      uczeń uczęszczał do szkoły a jego absencja na zajęciach nie przekroczyła 40% (dotyczy nieobecności nieusprawiedliwionych),

2)      uczeń wykorzystał wszystkie procedury poprawiania ocen bieżących przewidziane przez przedmiotowe zasady oceniania,

34.  Prośbę wraz z uzasadnieniem winien uczeń złożyć w formie pisemnej do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, nie później niż 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

35.  Nauczyciel, do którego skierowano prośbę powiadamia ucznia o terminie i o formie przeprowadzenia egzaminu umożliwiającego uzyskanie oceny wyższej od przewidywanej oraz informuje ucznia o zakresie treści.

36.  Wynik egzaminu odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Jest to ocena wpisana skrótem –bdb, db, dst, dop, z zaznaczeniem w nawiasie (egz.) oraz datą jego przeprowadzenia.

37.   Ustalona w wyniku egzaminu ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od przewidywanej wcześniej oceny.

38.  Prośbę o umożliwienie uzyskania oceny klasyfikacyjnej zachowania wraz z uzasadnieniem uczeń kieruje do wychowawcy w formie pisemnej nie później niż na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

39.  Podwyższenie oceny zachowania może mieć miejsce w sytuacji, gdy występują rozbieżności pomiędzy proponowaną przez wychowawcę oceną a opinią nauczycieli, uczniów danej klasy lub zainteresowanego ucznia.

40.  Ustalona ponownie ocena zachowania nie może być niższa od proponowanej wcześniej przez wychowawcę klasy.

 

Szkolny  system  motywacyjny

                                                                   

§ 10c

 

1.      Każdy nauczyciel zobowiązany jest, oceniając osiągnięcia i postępy ucznia uwzględnić motywującą rolę oceny. W tym celu powinien:

1)      podkreślić i docenić każde zauważalne postępy w nauce,

2)      różnicować wymagania uwzględniając możliwości i wkład pracy ucznia,

3)      wskazywać źródła dodatkowych informacji,

4)      zachęcać do uczestnictwa w konkursach,

5)      włączać uczniów do prowadzenia lekcji.

2.      W ramach systemu motywacyjnego ze strony szkoły zostaną podjęte następujące działania:

1)      wyróżnienie na forum szkoły:

a)      uczniów wzorowych (wzorowe zachowanie i średnia ocen 4,75 i więcej)

b)      uczniów czyniących największe postępy w nauce,

c)      mistrzów przedmiotowych,

2)      nagradzanie w ramach środków, którymi dysponuje szkoła w/w uczniów oraz laureatów konkursów przedmiotowych etapu szkolnego,

3)      typowanie do stypendiów naukowych,

4)      organizowanie wystawy prac uczniowskich,

5)      upowszechnianie wybitnych osiągnięć uczniowskich w prasie lokalnej.

3.      Dokumentacja osiągnięć ucznia:

1)      dzienniki i arkusze ocen,

2)      kronika szkoły,

3)      dyplomy,

4)      listy pochwalne do rodziców.

 

 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o zasadach oceniania, wymaganiach edukacyjnych i osiągnięciach uczniów

 

§ 10d

 

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich  rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.      Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zasady oceniania zachowania są do wglądu u dyrekcji,  nauczycieli przedmiotów i wychowawców.

4.      Oceny są jawne  zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

5.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie:

1)   ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych,

2)   pisemnie na wyraźną prośbę rodzica.

6.      Każdy rodzic (opiekun prawny) ma prawo do bieżącej informacji na temat postępów   i wyników w nauce osiąganych przez uczniów. W związku z tym w szkole są dni otwarte szkoły (wg kalendarza szkolnego) podczas których nauczyciele i wychowawcy  udzielają informacji na temat wyników w nauce i zachowania.

7.      Rodzice i uczniowie są informowani o bieżących ocenach ucznia ustnie lub pisemnie (wpis do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka), w sytuacjach wyjątkowych wychowawca może kontaktować się z rodzicami (i vice versa) telefonicznie lub osobiście.

8.      W sytuacjach koniecznych, do rodziców (prawnych opiekunów) będą wysyłane zawiadomienia z prośbą o osobisty kontakt ze szkołą (wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem).

9.      Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych  dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

10.  Na jeden miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych i rocznych rodzice (opiekunowie prawni), są informowani o grożących ocenach niedostatecznych.

11.  Na jeden miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

12.  W rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów współdziałać będzie z rodzicami (opiekunami prawnymi) pedagog szkolny.

 

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów

 

§ 10e

1.        Ocenę zachowania ustala wychowawca na zakończenie I okresu (ocena śródroczna) oraz na zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych ( ocena roczna).

2.        Roczna ocena klasyfikacyjna winna uwzględniać zachowanie ucznia za okres całego roku szkolnego z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian.

3.        Na początku roku szkolnego wychowawca ma obowiązek szczegółowego omówienia, przyjętych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu ustalania oceny z zachowania (szczególnie w klasie I). Obowiązek powyższy spoczywa na wychowawcy także podczas pierwszego spotkania z rodzicami w danym roku szkolnym.

4.        Wychowawca ustala ocenę po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy. Istotną sprawą w procesie oceniania zachowania uczniów jest ich samoocena.

5.        Wychowawca ustala ocenę zachowania wg następującej skali:

wzorowe  ( wz, 6), bardzo dobre ( bdb, 5), dobre (db, 4), poprawne(pop, 3), nieodpowiednie (ndp, 2), naganne  (ng, 1).

6.    Aby ustalić uczniowi jedną z powyższych ocen, zachowanie ucznia ocenia się w  pięciu

       kategoriach opisowych:

A ) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia -  stosunek do nauki, rozwoju własnych zdolności i zainteresowań

 

W stosunku do swoich możliwości, warunków i wkładu pracy uczeń osiąga wyniki:

6  (wz)

wybitne – ma osiągnięcia w nauce, konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych;

projekt edukacyjny – wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków

5 (bdb)

wysokie – zabiega o jak najlepsze oceny, rozwija uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, reprezentuje szkołę w konkursach;

projekt edukacyjny – był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością

4  ( db)

dobre – stara się o dobre wyniki w nauce, wytrwale przezwycięża trudności w szkole, rozwija uzdolnienia i zainteresowania poprzez samokształcenie;

projekt edukacyjny – współpracował w zespole realizującym projekt, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania

3 (pop)

Przeciętne –zależy mu na uzyskaniu pozytywnych  ocen, poszukuje własnych zainteresowań;

projekt edukacyjny – współpracował w zespole realizującym projekt, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu

2 (ndp)

raczej niskie – zadowala się uzyskiwaniem najniższych pozytywnych wyników;

projekt edukacyjny – mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu

1   (ng)

Zdecydowanie zbyt niskie – nie jest zainteresowany samorozwojem, nie zależy mu na pozytywnych  ocenach;

projekt edukacyjny – nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu

 

B) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia    frekwencja na zajęciach.

   Uczeń:

6  (wz)

ma wysoką frekwencję, wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione w ustalonym przez wychowawcę trybie

5  (bdb)

nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności  i spóźnień

4  (db)

ma niewielką liczbę godzin lub spóźnień nieusprawiedliwionych (do 8)

3 (pop)

czasem opuszcza lekcje lub spóźnia się , liczba godzin nieusprawiedliwionych – do 15

2 (ndp)

często opuszcza lekcje,  ma liczne spóźnienia,  liczba godzin nieusprawiedliwionych

powyżej 15

1  (ng)

nie spełnia obowiązku szkolnego, nagminnie opuszcza zajęcia, ucieka z pojedynczych lekcji, nie usprawiedliwia nieobecności

  

 

1)      Nieobecności ucznia na zajęciach usprawiedliwiają rodzice (prawni opiekunowie) na piśmie w terminie 1 tygodnia od daty powrotu ucznia do szkoły.

2)      Spóźnienia usprawiedliwiają rodzice(opiekunowie) lub uczeń w formie ustnej lub pisemnej wychowawcy klasy lub nauczycielowi, na którego zajęcia uczeń spóźnił się.

 

 

C) Kultura osobista  ucznia.

Uczeń:

6  (wz)

posiada wysoką kulturę osobistą, posługuje się piękną polszczyzną, wykazuje się uczciwością;

5  (bdb)

jest uprzejmy, życzliwie usposobiony, dba o kulturę słowa, postępuje uczciwie;

4  (db)

jest taktowny, okazuje szacunek pracownikom szkoły, stara się kulturalnie wypowiadać, nie oszukuje;

3  (pop)

zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie, zachował się niestosownie wobec pracowników szkoły, przyłapano go na oszustwie lub używaniu wulgaryzmów;

2  (ndp)

bywa nietaktowny, nie okazuje szacunku innym osobom, jego język jest niedbały -  używa wulgaryzmów, nie przestrzega zasad uczciwości;

1  (ng)

zachowuje się nietaktownie – swoim zachowaniem uwłacza godności innych, często używa wulgaryzmów, jest nieuczciwy, nie reaguje na upomnienia;

 

D) Postawa ucznia w szkole i poza nią.

 

Uczeń:

6  (wz)

działa w grupie odpowiedzialnie za wyniki pracy, w każdej sytuacji przestrzega regulaminu stroju i ustaleń odnośnie osobistego sprzętu elektronicznego – swoją postawą daje przykład do naśladowania, zabiega o dobro społeczności szkolnej i pielęgnowanie tradycji szkoły, godnie reprezentuje szkołę;

5 (bdb)

jest aktywny w działaniach na rzecz społeczności szkolnej, dba o honor i zachowanie tradycji szkoły, chętnie pomaga kolegom, w każdej sytuacji przestrzega regulaminu stroju oraz używania sprzętu elektronicznego – wygląd ucznia nie budzi zastrzeżeń;

4   (db)

wykonuje polecone mu zadania, stara się dbać o honor i zachowanie tradycji szkoły, dba o sprzęt szkolny, postępuje zgodnie z regulaminami szkolnymi – zgodnie z procedurami usprawiedliwia sporadyczny brak stroju, jeden raz otrzymał upomnienie odnośnie korzystania ze sprzętu elektronicznego;

3  (pop)

niechętnie podejmował działania na rzecz klasy i szkoły, odnotowano trzykrotny brak stroju („mundurek”, obuwie zamienne), uczniowi jeden raz „odebrano” sprzęt elektroniczny;

2  (ndp)

zdarza  się, że odmawia  wykonania zadania na rzecz klasy i szkoły, nie szanuje mienia szkoły,  swoim niewłaściwym postępowaniem naruszył dobre imię szkoły, nagminnie nie przestrzega regulaminu stroju („mundurek”, obuwie zamienne, makijaż oczu i paznokci, fryzura), nie przestrzega zakazu używania w szkole sprzętu elektronicznego;

1   (ng)

odmawia pracy na rzecz społeczności szkolnej, nie szanuje mienia publicznego i prywatnego, celowo narusza dobre imię szkoły, notorycznie lekceważy zarządzenia i regulaminy obowiązujące w szkole.

 

 

E) Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

 

6  (wz)

uczeń prowadzi zdrowy styl życia, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa, zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

5  (bdb)

uczeń kształtuje nawyki zdrowego stylu życia, nie stwierdzono u  niego żadnych nałogów czy uzależnień, uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa

4  (db)

uczeń dba o swoje zdrowie, stwierdzono, że jeden raz palił papierosy, zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych

3  (pop)

 Uczniowi zwracano uwagę na niedostateczną dbałość o higienę osobistą, kilkakrotnie stwierdzono, że   palił papierosy, czasem zdarzało się, że uczeń powodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych 

2  (ndp)

nie dba o higienę osobistą, wielokrotnie stwierdzono, że uczeń palił papierosy, lekceważy bezpieczeństwo, stwarza zagrożenie,  brał udział w bójce, otrzymał upomnienie wychowawcy, nieodpowiednie zachowanie potwierdzają zapisy w zeszycie uwag

1  (ng)

uczeń nie reaguje na upomnienia, notorycznie pali papierosy, stwierdzono, że pił alkohol lub przyjmował narkotyki, jest agresywny, bierze udział w bójkach, często stwarza zagrożenie  bezpieczeństwa własnego lub innych osób, wszedł w konflikt z prawem, otrzymał naganę dyrektora szkoły,  naganne zachowanie potwierdzają zapisy w zeszycie uwag

 

7.      Podczas ustalania ocen bieżących z kolejnych kategorii, wychowawca zobowiązany jest brać pod uwagę wszystkie wpisy pozytywne i negatywne znajdujące się w zeszycie uwag oraz opinie innych nauczycieli i uczniów danej klasy.

8.      Oceny bieżące z poszczególnych kategorii opisowych służą do ustalenia oceny śródrocznej i rocznej wg zasad stosowanych w klasyfikacji szkolnej.

9.      Oceny bieżące ustalane są dwa razy w okresie i wpisywane w dzienniku lekcyjnym w terminie:

1)      na koniec października i grudnia, za I okres,

2)      na koniec marca i maja, za II okres.

10.  Przy ustalaniu oceny rocznej wychowawca winien uwzględnić zmiany zachodzące w zachowaniu ucznia,  przede wszystkim zmiany pozytywne, motywujące.

11.  Ocena śródroczna jest prognozą oceny rocznej. Uczeń może starać się w II półroczu o ocenę wyższą lub utrzymanie oceny z półrocza.

12.  Informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej wychowawca podaje uczniom na 1 miesiąc przed zakończeniem I okresu i 1 miesiąc przed zakończeniem  roku szkolnego.

13.  Oceny bieżące wpisuje się w dzienniku cyframi (bez plusów i minusów), w formie tabeli uwzględniającej kategorie opisowe (A,B,C,D,E).

 

październik

grudzień

Przewidywana ocena śródroczna

Ostateczne brzmienie oceny śródrocznej

marzec

maj

Przewidywana ocena roczna

Ostateczne brzmienie oceny rocznej

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. W dzienniku lekcyjnym pod tabelą wpisuje się nazwę kategorii opisowych:

1)      A – Obowiązki ucznia- stosunek do nauki, rozwoju własnych zdolności i zainteresowań.

2)      B -  Obowiązki ucznia - frekwencja na zajęciach.

3)      C -  Kultura osobista

4)      D -  Postawa ucznia w szkole i poza nią.

5)      E - Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

 

Działalność  innowacyjna  i eksperymentalna  szkoły

 

§ 11

 

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikacje w zakresie realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikację szkoły, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki publiczne.

 

Organizacja  zajęć  dodatkowych

 

§ 12

 

1.      Zajęcia dodatkowe mają na celu wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:

1)      kształcenie umiejętności pracy zespołowej,

2)      pogłębianie zainteresowań,

3)      kształtowanie poczucia obowiązku,

4)      kształtowanie postaw, otwartości, samodzielności, systematyczności,

5)      kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, dzielenia się swoimi umiejętnościami     z innymi,

6)      kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat,

7)      usprawnianie zaburzonych funkcji.

2.      W szkole mogą być prowadzone następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

1)      artystyczne,

2)      sportowe,

3)      techniczne,

4)      pogłębiające wiedzę – koła zainteresowań,

5)      zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze.

3.      Zajęcia pozalekcyjne może uczeń wybrać dobrowolnie lub zostać na nie skierowany przez nauczyciela, pedagoga, psychologa lub rodziców.

4.      Szczegółową organizację zajęć opracowują nauczyciele i przedstawiają za pośrednictwem dyrektora do opinii organowi prowadzącemu szkołę. Zajęcia zaakceptowane przez gminę będą zajęciami płatnymi.

 

 

 

 

 

Formy opieki i pomocy uczniom

 

§ 13

 

1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, a w szczególności wychowawcy i pedagog szkolny. Opieka ta sprawowana jest poprzez:

1)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

2)      dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły,

3)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

4)      rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły,

5)      rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

6)      opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

7)      stworzenie uczniom warunków pozwalających na organizowanie różnych form wypoczynku rekreacyjno – turystycznego,

8)      organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

9)      opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko uczniów ale także rodziców,

10)  przygotowanie wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia,

11)   organizowanie opieki i  pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym, itp.,

12)  zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc materialną,

13)  współpracę z pielęgniarką szkolną,

14)  współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

 

§ 14

 

1. Szkoła prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Starym Sączu

oraz poradniami specjalistycznymi, których celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się oraz udzielanie im, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

2. Powyższe cele są realizowane poprzez:

1) organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców, opiekunów i rady pedagogicznej,

2) kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydania opinii o:

a) udzielaniu zezwolenia na indywidualny tok nauki, nauczanie indywidualne,

b) obniżenie wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe,

c) zwolnienie uczniów z nauki jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów określonych w przepisach w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; zwolnienie ucznia niedosłyszącego z nauki jednego języka obcego.

3. Przy otrzymaniu orzeczeń kwalifikacyjnych uczniów do kształcenia specjalnego

(integracyjnego, nauczania indywidualnego) szkoła utrzymuje współpracę z poradnią polegającą na częstych konsultacjach efektów nauczania.

 

 

 

Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami

 

§ 15

 

1.Organizuje się następujące formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1)      spotkania dyrektora gimnazjum z ogółem rodziców (przynajmniej dwa razy w roku),

2)      rozmowy indywidualne rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci oraz Dyrektorem Szkoły,

3)      co najmniej trzy zebrania rodziców z wychowawcami w roku szkolnym, mające charakter ogólnoszkolny,

4)      szczegółowa tematyka spotkań z rodzicami stanowi załącznik do planu pracy szkoły.

5)      spotkania rodziców z nauczycielami uczącymi ich dziecko w ramach tzw. „Otwartych dni szkoły”,

6)      pomoc rodziców w organizacji różnorodnych imprez dydaktyczno – wychowawczych.

2. Rodzice mają prawo do wyrażania i  przekazywania dyrektorowi gimnazjum oraz organowi

    sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy gimnazjum.

 

 

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa związanego z wyborem kierunku kształcenia

 

§ 15a

 

1. Szkoła organizuje doradztwo związane z dalszym kierunkiem kształcenia poprzez:

1)      preorientację zawodową w ramach godzin wychowawczych,

2)      umożliwienie szkołom ponadgimnazjalnych zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej,

3)      organizowanie wyjazdów na „dni otwarte” do szkół ponadgimnazjalnych,

4)      redagowanie gazetek informacyjnych o zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,

5)      konsultację z pedagogiem szkolnym.

 

ROZDZIAŁ III

 

 

Organy szkoły i ich zadania

 

§ 16

1. Organami szkoły są:

      1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

§ 17

 

1.      Szkołą kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, powołany do pełnienia tej funkcji przez organ prowadzący szkołę na okres 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

2.      Po upływie okresu, o którym mowa w ust.1 organ prowadzący szkołę może przedłużyć powierzenie funkcji dyrektora na kolejny okres po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

3.      Dyrektor Szkoły kieruje całokształtem działalności szkoły, wypełniając w szczególności zadania:

1)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego  poprzez aktywne działania prozdrowotne ,

2)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

3)      współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

4)      pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego oraz ocenienie kadry pedagogicznej,

5)      organizowanie współdziałania z Radą Rodziców, zapewnienie temu organowi realnego wpływu na działalność szkoły,

6)      dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe przestrzeganie przepisów p/poż,

7)      wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawach remontów i rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły,

8)      realizowanie zarządzeń organu prowadzącego szkołę, uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

4.      Do obowiązków dyrektora należy również:

1)      opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych, do których należą arkusz organizacyjny szkoły, roczny plan pracy, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć,

2)      opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

3)      dobór kadry pedagogicznej i pracowników administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły, zatrudnianie ich,

4)      opracowanie planu finansowego szkoły,

5)      podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi  podręcznikami na terenie szkoły,

6)      podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca informacji dotyczącej szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

7)      dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

5.      Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1)      powierzania funkcji na tworzone w szkole stanowiska kierownicze i odwołanie z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej,

2)      zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

3)      wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

4)      przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

5)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników,

6)      formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

7)      reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.

6.      Dyrektor Szkoły odpowiada przed organem prowadzącym szkołę za:

1)      poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi,

2)      zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutu szkoły,

3)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony p/poż obiektów szkolnych,

4)      celowe i prawidłowe wykorzystanie środków finansowych na działalność szkoły,

5)      zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 

§ 18

 

1.      W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
       w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po
       zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących

       potrzeb.

 2.2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
        pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę

        albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3.1 Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do
      nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą
      naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
      pracowników szkoły.

  1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym również:

a)      wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

b)      uchylony

c)      promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      powołanie specjalnych komisji stałych i doraźnych oraz zatwierdzenie ich wniosków,

6)      uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły oraz szczegółowych wewnątrzszkolnych zasad oceniania,

7)      uchylony,

8)      przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian,

9)      wyrażenie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego,

10)  cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego.

  1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych,

2)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,

3)      program wychowawczy i profilaktyki szkoły,

4)      projekt planu finansowego szkoły,

5)      wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

6)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

7)      wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

8)      powierzenie stanowiska dyrektora szkoły kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący, w przypadku gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

9)      powierzenie lub odwołanie ze stanowiska wicedyrektora,

10)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

11)   ocenę pracy dyrektora,

12)   propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

13)  zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,

14)   wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

15)  akt założycielski utworzenia zespołu szkół,

16)   delegowanego przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,

17)   delegowanego przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół.

  1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
  2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
  3. Ustalony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej

     niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

9.      Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może być wprowadzona w trakcie rozpoczętego roku szkolnego.

 

§ 19

 

(skreślony)

 

§ 20

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający:

1)      zasady powoływania i odwoływania członków i kandydatów do rady szkoły,

2)      zasady współpracy z pozostałymi organami szkoły,

3)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły.

3. Do kompetencji stanowiących i opiniodawczych Rady Rodziców należy:

1)        występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2)        uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki,

3)        opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 

4.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskała porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia odpowiedniego programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Rodziców.

  1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

 

§ 21

 

1.      W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem.

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a najwyższa władzą samorządu szkolnego jest konferencja przedstawicieli samorządów klasowych.

3.      Pomoc w pracach organizacyjnych samorządu sprawuje opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły na każdy rok szkolny z uwzględnieniem opinii Samorządu Uczniowskiego.

4.      Główne zadania samorządu to:

1)      przedstawianie dyrektorowi szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec dyrektora i rady pedagogicznej rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

2)      współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,

3)      mobilizowanie uczniów do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

4)      współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,

5)      angażowanie uczniów w wykonywanie prac społeczno-użytecznych w szkole i w środowisku.

5.      Samorząd ma prawo do:

1)      wnoszenia do planu pracy szkoły propozycji wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

2)      nieskrępowanego wyrażania opinii dotyczących problemów uczniowskich,

3)      prowadzenia informacji na gazetkach szkolnych, przez radiowęzeł oraz na apelach,

4)      wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie powołania i odwołania opiekunów z ramienia rady pedagogicznej.

6.      Zadaniem opiekuna jest bieżące udzielanie pomocy w zakresie praw i obowiązków.

7.      Samorząd uchwala regulamin swojej działalności określający:

1)      zasady powoływania i odwoływania członków i kandydatów do rady szkoły,

2)      zasady współpracy pomiędzy pozostałymi organami szkoły,

3)      tryb odwoływania się do rzecznika praw uczniowskich i pozostałych organów od wymierzonej kary.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

 

§ 22

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice zapoznani zostają z planem pracy szkoły i planem pracy wychowawcy klasowego w

     każdym roku szkolnym przez dyrektora i wychowawców klas.

3. Raz do roku omówione zostaną przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania 

    uczniów. Wymienione wyżej dokumenty są do wglądu rodziców w bibliotece szkolnej.

4. Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej wyczerpującej informacji na temat zachowania,

postępów w nauce i przyczyn trudności wychowawczych swojego dziecka od wychowawcy klasowego, pedagoga szkolnego, nauczyciela przedmiotu.

5. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organom szkoły opinii na temat pracy 

    szkoły:

1)      indywidualnie w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły,

2)      poprzez rady oddziałowe za pośrednictwem wychowawcy,

3)      poprzez radę szkoły.

6. Rodzice maja prawo uzyskiwać porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych

dzieci u pedagoga szkolnego, wychowawcy klasowego, pielęgniarki szkolnej i w placówkach w tym celu powołanych przez resort oświaty.

7. Spotkania nauczycieli i wychowawców w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze odbędą się zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami w poszczególnych   klasach nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

8. Rodzice otrzymują na piśmie na miesiąc przed zakończeniem okresu lub rocznych zajęć

informację „ o przewidywanym dla ucznia okresowym lub rocznym stopniu niedostatecznym”. 

9. Nieobecności ucznia na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych usprawiedliwiają rodzice 

    podając powód na piśmie lub ustnie wychowawcy klasy.

10. Usprawiedliwienie nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu absencji.

11. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole.

§ 23

 

1.      Spory zaistniałe pomiędzy organami szkoły rozstrzyga powołana przez dyrektora szkoły komisja.

2.      Komisję tworzą członkowie wytypowani przez każdy organ szkoły.

3.      Komisja może zapraszać kompetentnych doradców w zależności od charakteru sporu.

4.      Komisja rozpozna sprawę i rozstrzygnie spór w terminie 30 dni.

5.      Tryb postępowania określa regulamin komisji.

6.      Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a innymi organami rozstrzyga organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny (zgodnie z ich kompetencjami).

 

ROZDZIAŁ V

 

Wewnętrzna organizacja szkoły

 

§ 24

 

1.      Terminy zajęć przerw i ferii zgodne są z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      W gimnazjum zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września z wyjątkiem wolnej soboty, a kończą w ostatni piątek miesiąca czerwca.

3.      Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia (lub od 22 do 31 grudnia, jeżeli  22 grudnia wypada w poniedziałek).

4.      Ferie zimowe trwają 2 tygodnie. Termin ustala kurator w porozumieniu z wojewodą.

5.      Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta Wielkanocne i kończy się w pierwszy wtorek po świętach.

6.      Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i trwają do 31 sierpnia.

7.      Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest w 5 dni tygodnia.

8.      Rok szkolny dzielimy na dwa okresy:

1)      pierwszy okres trwa od początku roku szkolnego do ostatniego piątku przed 20 stycznia każdego roku,

2)      jeżeli termin ferii zimowych rozpoczyna się przed 20 stycznia wówczas pierwszy okres trwa do ostatniego dnia przed feriami zimowymi,

3)      drugi okres rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek po dniu 20 stycznia i trwa do zakończenia roku szkolnego,

4)      jeżeli termin ferii zimowych rozpoczyna się przed 20 stycznia, drugi okres trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do zakończenia roku szkolnego.

§ 25

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

2.      Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 26 do 35 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

3.      Zasady tworzenia i organizacji oddziałów sportowych, oddziałów specjalnych, oddziałów dwujęzycznych, oddziałów przysposabiających do pracy, integracyjnych, dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub dla grup etnicznych określają odrębne przepisy.

 

§ 26

 

1.      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2.

2.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.      Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 27

 

1.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 28

 

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu pracy nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Związek Zawodowy.

2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 29

 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 30

 

1.      W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1)      wicedyrektor

2.      Wicedyrektor Szkoły przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:

1)      pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,

2)      przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:

a)      rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej dydaktyki oraz działalności wychowawczej,

b)      organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców klas i świetlicy,

c)      współpracuje z ramienia dyrekcji szkoły z poradnią pedagogiczno-psychologiczną,

d)     sprawuje szczególny nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z wykazem w rocznym planie pracy szkoły,

e)      pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

f)       jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny oraz wszystkich pracowników szkoły podczas swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

g)      podejmuje decyzje dotyczące bieżących spraw opiekuńczo-wychowawczych oraz zaspokajania socjalnych  i materialnych potrzeb uczniów,

h)      nadzoruje i koordynuje działalność Oddziałowych Rad Rodziców,

i)        kieruje komisją wychowawczą,

j)        ma prawo do przedstawiania projektu oceny pracy wszystkich, a w szczególności podległych bezpośrednio nauczycieli, wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród, wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli i pracowników obsługi,  używania pieczątki osobowej z tytułem „zastępca dyrektora” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji,

k)      odpowiada jak każdy nauczyciel oraz służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną  za: poziom pracy wychowawców, poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym, poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz stan pracy opiekuńczej w szkole.

Rozdział VI

 

Zadania i organizacja biblioteki szkolnej

 

§ 31

 

1.      W szkole prowadzona jest biblioteka szkolna jako główne źródło informacji. Jest to centrum  dydaktyczne, gromadzące i udostępniające wszelkie dokumenty przydatne w nauczaniu i wychowaniu oraz umożliwiające pracę uczniów nad samodzielnym zdobywaniem wiadomości niezbędnych w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci kształcący się w szkołach ponadpodstawowych, inni pracownicy szkoły i rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika lub dowodu osobistego.

 

Organizacja biblioteki

 

§ 32

 

1.      Nadzór – bezpośredni nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który:

1)      zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

2)      zarządza przeprowadzanie skontrum zbioru biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,

3)      w przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest dwóch lub więcej nauczycieli, jednego wyznacza na konsultanta,

2.      Lokal biblioteki składa się z pomieszczenia, w którym na regałach znajdują się zbiory biblioteczne i wyznaczony jest kącik czytelniczy.

3.      Wyposażenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne i urządzenia reprograficzne na miarę możliwości finansowych szkoły, które umożliwiają:

1)      bezpieczne i funkcjonalne przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów.

2)      zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno - informacyjnego, umożliwiającego realizację przypisywania bibliotece zadań. Biblioteką szkolną  zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz. Zasady zatrudniania nauczycieli – bibliotekarzy określają odrębne przepisy. Nauczyciel bibliotekarz powinien prowadzić politykę gromadzenia zbiorów bibliotecznych, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i oferty rynkowej oraz możliwości finansowych. Zbiory rozmieszczone są według obowiązujących przepisów.

4) Czas pracy biblioteki:

1)      biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

2)      czas otwarcia  biblioteki szkolnej uzgodniony jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły,

3)      dokładny czas pracy nauczyciela-bibliotekarza określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

 

Zadania i obowiązki bibliotekarza

 

§ 33

 

1.      Praca pedagogiczna.

      W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz  obowiązany jest do:

1)      udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

2)      indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

3)      udzielania informacji,

4)      prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

5)      udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,

6)      prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

7)      informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzenie statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

8)      prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa ( konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze, itp.).

2.      Praca organizacyjno – techniczna

W ramach prac organizacyjno – technicznych nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest do:

1)      gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,

2)      ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)      opracowanie zbiorów ( klasyfikowania, katalogowania, opracowanie techniczne),

4)      selekcja zbiorów ( materiałów zbędnych i niszczonych),

5)      organizacja udostępniania zbiorów,

6)      organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego), prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zbiorów bibliograficznych itp.),

7)      sporządzanie projektów budżetu biblioteki.

3.      Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:

1)      odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów,

2)      współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

3)      opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

4)      sporządza plan pracy szkoły, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy,

5)      prowadzi dzienną, miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,

6)      doskonali warsztat pracy,

7)      zapewnia bezpieczeństwo uczniom w bibliotece szkolnej.

 

§ 34

 

Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej.

 

§ 34 a

 

Zadania i organizacja świetlicy szkolnej

 

1. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy:

1)      muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów),

2)      dojeżdżają lub są dowożeni do szkoły,

3)      nie uczęszczają na lekcje religii,

4)      skierowani są na lekcje zastępcze.

2. Uczniowie stają się członkami świetlicy na podstawie zapisu w dzienniku zajęć świetlicowych.

3. Świetlica zapewnia uczniom:

                        1) opiekę wychowawczą,

                        2)  pomoc w nauce i odrabianiu zadań,

                        3) warunki do nauki własnej,

                        4)  możliwość rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień,

                        5) opiekę podczas wydawania i spożywania obiadów,

4.      Pracą świetlicy kieruje nauczyciel – wychowawca świetlicy.

5.      Nauczyciel – wychowawca świetlicy:

1)  odpowiada za stan świetlicy i jej wyposażenia,

2) współpracuje z pozostałymi pracownikami szkoły i rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,

3) sporządza roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy,

4) prowadzi dziennik zajęć świetlicowych,

5) pomaga uczniom w nauce,

6) opiekuje się uczniami przebywającymi w świetlicy,

7) prowadzi różne formy zajęć z dziećmi:

a)        plastyczne,

b)        rekreacyjne,

c)        gier logicznych,

8)      opracowuje regulamin świetlicy,

9)      doskonali warsztat pracy,

10)  zapewnia bezpieczeństwo uczniom w świetlicy szkolnej.

6.      Dokładny czas pracy nauczyciela – wychowawcy świetlicy określa tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa w § 29.

7.      Czas pracy świetlicy uzgodniony jest z dyrektorem szkoły.

     

Rozdział VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy

 

§ 35

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

Zadania nauczyciela

 

§ 36

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

3.      Zakres zadań nauczycieli:

1)      realizują program nauczania, który dobierają zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania podręczników i zalecania środków dydaktycznych, przedstawiają Radzie Pedagogicznej wybrany program nauczania oraz podręcznik,

2)      pisemnie opracowują rozkłady materiału prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych, sporządzają pisemne scenariusze zajęć oraz dbają o prawidłowy, zgodny z wymogami dydaktyki i założeniami programowi przebiegu procesu dydaktycznego,

3)      decydują w sprawach doboru odpowiednich metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w prowadzeniu swoich zajęć edukacyjnych,

4)      podejmują różnorodne formy pracy wspierające rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania, a w szczególności:

a)      udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu konkursów przedmiotowych,

b)      udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

c)      eksponują osiągnięcia uczniów na gazetkach szkolnych, imprezach i zebraniach rodzicielskich,

5)      podejmują różnorodne działania przyczyniające się do wzbogacania warsztatu pracy pedagogicznej a w szczególności:

b)      współuczestniczą we wzbogacaniu wyposażenia w środki dydaktyczne,

c)       korzystają z pomocy szkolnych zgodnie z instrukcjami,

d)     zapobiegają zagubieniu i niszczeniu pomocy oraz pracują nad wyrabianiem u uczniów nawyku poszanowania pomocy naukowych i sprzętu szkolnego,

6)      tworzą warunki do udziału uczniów w różnych formach aktywności społeczno-kulturalnej, samorządności, w konkursach i imprezach sportowych,

7)      prawidłowo prowadzą dokumentację pedagogiczną prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, decydują o treściach programu prowadzonego koła lub zespołu,

8)      pracują nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, a w szczególności:

a)      dbają o etykę i godność zawodu nauczyciela,

b)      uczestniczą w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształceniu kierowanym,

c)      realizują zalecenia hospitacyjne i powizytacyjne,

d)     zachowują postawę zdyscyplinowania, odpowiedzialności, uczciwości, obowiązkowości i zaangażowania,

9)      przestrzegają ustaleń zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania uczniów,

10)  stosują się do zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczących obniżenia wymagań z zakresu wiedzy i umiejętności ucznia oraz w wypadku indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wybranej dziedzinie wiedzy lub umiejętności,

11)  współdziałają z organami szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

12)  ponoszą pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w czasie których sprawują opiekę nad nimi,

13)  przestrzegają zasad poszanowania godności osobistej,

14)  zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć edukacyjnych, przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych,

15)  rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

16)  kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

17)   dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

18)   uczestniczy w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego,

19)  realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

4.      Nauczyciel odpowiada:

1)      służbowo przed Dyrektorem Szkoły, za:

a)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoich zajęciach edukacyjnych oraz w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich pracuje, stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

2)  służbowo przed władzami szkoły, cywilnie lub karnie za:

a)      tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

c)      zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

5.      Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom.

Zadania wychowawcy

 

§ 37

 

1.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz przygotowanie się do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim, a także pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.      Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      wdraża klasę do samodzielności i samorządności poprzez atrakcyjne cele i projekty lekcji,

3)      planuje  i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:

a)      różne formy  życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół,

b)      ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego,

4)      współdziała z nauczycielami, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, a także z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,

5)      utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)      okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)      włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

6)      współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

7)      interesuje się postępami uczniów w nauce; analizuje przyczyny niepowodzeń, podejmuje wraz z zespołem nauczycielskim i rodzicami różnorodne działania zaradcze,

8)      czuwa nad regularnym uczęszczaniem dzieci do szkoły, bada przyczyny absencji, organizuje pomoc dla tych dzieci, które z powodu nieobecności mają trudności w opanowaniu określonych umiejętności, organizuje różnorodne formy spotkań z rodzicami, prowadzi ich pedagogizację w zakresie potrzeb i oczekiwań rodziców,

9)      współdziała z organami szkoły w zakresie stworzenia optymalnych warunków nauki, bezpiecznego i higienicznego pobytu ucznia w szkole,

10)  nawiązuje kontakt z bibliotekarzem: współdziała w podnoszeniu poziomu czytelnictwa, a także z opiekunami kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych,

11)  dba o sprzęt i estetykę sali lekcyjnej, przydzielonej danej klasie, starannie i zgodnie z przepisami prowadzi dokumentację powierzonej mu klasy (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, wypisywanie świadectw, inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniem władz szkolnych). 

3.      Ustala ocenę zachowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

4.      Ma wpływ na nagradzanie, wyróżnienie, a także stosowanie kar określonych

       Statutem Szkoły,

5.      Wychowawca ma obowiązek podejmować formy spełniania zadań nauczyciela –

      wychowawcy odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb, rodzaju szkoły oraz jej

      warunków środowiskowych.

6.      W swej pracy nauczyciel – wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej

      i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych, naukowych a w

      szczególności:

1)      ze strony dyrektora szkoły,

2)      z pomocy nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły, w wypadku wychowawcy początkującego,

3)      z doradztwa specjalistów, poradni psychologiczno-pedagogicznej,

4)      właściwych zarządzeń władz szkolnych oraz odpowiednich czasopism i literatury znajdującej się  w bibliotece szkolnej, bibliotekach pedagogicznych oraz innych,

5)      Wydziału d/s młodocianych,

7.      Nauczyciel – wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły, za:

1)      osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

2)      poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,

3)      prawidłowość dokumentacji uczniowskiej w swojej klasie.

 

§ 38

 

1.      Pracownicy obsługowi zatrudnieni na terenie szkoły podlegają dyrektorowi jako kierownikowi zakładu pracy i realizują szczegółowy zakres obowiązków przez niego wyznaczony w przydziale czynności i regulaminach.

2.      Szczegółowe ustalenia dotyczące, obowiązków pracowników szkoły, czasu pracy, obowiązków pracodawcy, urlopów i zwolnień od pracy, BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony prac kobiet, wypłaty wynagrodzenia, wyróżnień i nagród, dyscypliny pracy, zawiera przyjęty  REGULAMIN  PRACY  SZKOŁY.

 

3.      Pracownicy obsługowi zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć lekcyjnych poprzez:

1)      pełnienie dyżurów przy wejściu do gimnazjum,

2)      zwracanie uwagi na osoby postronne nie będące rodzicami (prawnymi opiekunami) odwiedzającymi szkołę oraz odnotowywanie ich obecności w „zeszycie wejść”,

3)      udzielanie informacji petentom o możliwości spotkania z dyrektorem, nauczycielem lub wychowawcom,

4)      informowanie dyrekcji o zauważonych zachowaniach ryzykownych uczniów oraz usterkach sprzętu i wyposażenia,

5)      dbanie o porządek w salach lekcyjnych, sanitariatach i na korytarzach,

6)      dokonywanie przeglądu budynku szkolnego po każdej przerwie międzylekcyjnej.

 

 

Rozdział VIII

 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego

 

§ 39

 

1.      Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego w zakresie ogólnowychowawczym należy:

1)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

2)      dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum,

3)      udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

4)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

5)      współudział w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego gimnazjum.

2.      W zakresie profilaktyki wychowawczej pedagog:

1)      rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji zadań szkoły,

2)      opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej,

3)      stwarza uczniom warunki pozwalające skorzystać im z organizowanych form wypoczynku rekreacyjno - turystycznego,

4)        udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

3.      W zakresie pracy korekcyjno – wyrównawczej bierze udział:

1)      w organizowaniu pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

2)      w wyrównywaniu i likwidowaniu mikrodefektów  i zaburzeń rozwojowych,

3)      w organizowaniu różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,

4)      w przygotowaniu wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu stwierdzenia podłoża braków i ich form usunięcia.

4.      W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej do pedagoga należy:

1)      udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,

2)      udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów  rodzinnych,

3)      udzielanie porad uczniom i pomocy uczniom posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

4)       przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

5.      W zakresie pomocy materialnej do pedagoga należy:

1)      organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanym, uczniom z rodzin wielodzietnych mających trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym, itp.,

2)      dbanie o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

3)      wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

4)      wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Zasady rekrutacji do gimnazjum

 

§ 40

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają przepisy zawarte w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 

§ 41

 

1.      Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)      z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2)      na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

3)      w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

 

§ 42

 

1. Do klasy programowo wyższej gimnazjum, przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)      świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

a)      przyjmowania do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

3)      świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 43

 

1.      Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 42 pkt. 2, przeprowadza się z wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do której uczeń przechodzi , z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego.

2.      Zakres egzaminu klasyfikacyjnego o którym mowa w § 42 pkt. 2, określają odrębne przepisy.

3.      Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

 

 

§ 44

 

1.      Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

1)      uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

2)      kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

3)      uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

 

2.      Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu nadobowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej szkoły lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły.

 

§ 45

1.      Dyrektor gimnazjum:

1)      decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły, przyjęcia do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem szkolnym wymaga zawiadomienie dyrektora szkoły, w której obwodzie uczeń ma obwód szkoły (gimnazjum),

 

Prawa ucznia

 

§ 46

1.   Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, na wycieczkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, jak również do ochrony i poszanowania jego godności osobistej,

3)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym,

4)      swobody wyrażania myśli przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

5)      prawo do nauki religii na pisemne życzenie rodziców,

6)      rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,

7)      zaznajomienie ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego oceniania,

8)      znajomości celów lekcji, zadań lekcyjnych do jasnej i zrozumiałej dla niego treści lekcji.

9)      pomocy w przypadku trudności w nauce,

10)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

11)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i zbiorów bibliotecznych,

12)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole.

2.      W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje następujący tryb składania skarg:

1)   uczeń ma prawo odwołać się do Samorządu Uczniowskiego,

2)   uczeń może odwołać się do wychowawcy klasy,

3)   w przypadku naruszenia praw ucznia przez wychowawcę, uczeń odwołuje się do Dyrektora Szkoły,

4)   uczeń lub w jego imieniu rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się na piśmie od decyzji wychowawcy klasy do Dyrektora Szkoły, który jest zobowiązany zbadać sprawę i w trybie administracyjnym udzielić odpowiedzi,

5)   uczeń ma również możliwość zwracać się bezpośrednio do wizytatorów pełniących funkcje rzeczników praw ucznia.

 

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo

 

§ 46a

 

1. Warunki pobytu w szkole zapewniają uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

2. Szkoła realizuje w tym zakresie następujące zadania:

1)   aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych,

2)   systematyczne szkolenie nauczycieli i  pracowników w zakresie BHP,

3)   stałą kontrolę pomieszczeń szkolnych pod kątem bezpieczeństwa,

4)   monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu,

5)   prowadzenie rejestru osób obcych wchodzących do szkoły, a nie będących rodzicami (prawnymi opiekunami),

6)   przyjęcie przez nauczycieli odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, zabaw szkolnych, wycieczek i innych wyjść poza teren szkoły,

7)   współpraca z instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo,

8)   sprawowanie opieki nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Obowiązki ucznia

 

§ 47

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza

    dotyczących:

1)      zapewnienia sobie i innym uczniom oraz osobom dorosłym bezpieczeństwa poprzez nie narażanie swojego zdrowia lub życia innych osób:

a)      unikać nałogów,

b)      dbać o higienę osobistą,

c)      przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji, przemocy fizycznej i psychicznej, gotowości, niesienia pomocy i służenia innym swoimi wiadomościami i umiejętnościami,

d)     po zakończeniu zajęć uczeń może przebywać w szkole tylko pod opieką nauczyciela lub instruktora,

2)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

3)      przygotowywania się do zajęć edukacyjnych oraz przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych,

4)      usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie przyjętej w regulaminie  oraz uzupełniania braków wynikających z absencji,

5)      starannego wykonywania prac domowych,

6)      przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, sali gimnastycznej.,

7)      poszanowania mienia szkolnego. Za zniszczone mienie szkolne uczeń lub jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i są zobowiązani do uiszczenia aktualnej  wartości zniszczonego mienia, wraz z kosztami zawiązanymi z całkowitym usunięciem szkody,

8)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkolnych oraz dbać o kulturę języka.

9)      zakazu używania w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych telefonów komórkowych oraz sprzętu audio-video, a ich posiadanie nie może zakłócać lub utrudniać prowadzenia zajęć,

10)  noszenia stroju galowego na uroczystościach szkolnych:

a)      dla dziewcząt w formie białej bluzki z kołnierzykiem, czarnej lub granatowej spódnicy (spodni), swetra lub żakietu,

b)      dla chłopców w formie białej koszuli, czarnych lub granatowych spodni, swetra lub marynarki,

11)  noszenia codziennego stroju, który winien być schludny o jednolitych  stonowanych barwach, pozbawiony symboliki nawiązującej do subkultur i  grup nieformalnych oraz treści uznanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,

12)  noszenia obuwia zamiennego,

13)  dbania  o schludny i naturalny wygląd, dopuszczalne jest noszenie biżuterii w niewielkiej ilości, w sposób tradycyjny,

14) zakazu noszenia ekstrawaganckich fryzur oraz stosowania przez uczennice makijażu innego niż dyskretny i naturalny i malowania paznokci.

 

Nagrody i kary

 

§ 48

 

1.      Każdy organ szkoły może wnioskować o nagradzanie ucznia za:

1)      rzetelną naukę i aktywność społeczną,

2)      wzorową postawę,

3)      wybitne osiągnięcia,

4)      dzielność i odwagę.

2.      Nagradzanie wymienione w ust.1 mogą szczegółowo określić regulaminy poszczególnych organów szkoły.

3.      Rodzaje przyznawanych nagród:

1)      pochwała wychowawcy klasy na forum klasy lub szkoły,

2)      pochwała dyrektora szkoły wobec klasy lub szkoły,

3)      dyplomy i nagrody rzeczowe przyznawane są za osiągnięcia w szkolnych konkursach i zawodach, za wybitne wyniki w nauce bądź za szczególną aktywność w działalności na rzecz szkoły lub środowiska,

4)      listy pochwalne, które wystosuje Rada Pedagogiczna do rodziców najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego.

4.      Uczeń może być ukarany za rozmyślne łamanie statutu szkoły następującymi karami:

1)      upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy lub szkoły,

2)      upomnienie dyrektora szkoły w obecności klasy,

3)      upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec społeczności szkolnej,

4)      zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz – karę nakłada Dyrektor Szkoły,

5)      czasowego zawieszenia praw do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w tym w wycieczkach, imprezach szkolnych,

6)      przeniesienie do klasy równoległej,

7)      wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum – karę nakłada Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, karę tę nakłada dyrektor w przypadku rażącego naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności naruszenia bezpieczeństwa swego i innych, narażenia życia lub zdrowia swego i innych,

5.      Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. O naganie dyrektora informuje się w formie pisemnej.

 

§ 49

 

1.   Uczeń może wystąpić o złagodzenie lub zawieszenie kary w terminie do 7 dni. Ustala się

       następujący tryb odwołania od nałożonej kary:

1)      w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do osoby udzielającej karę,

2)      następnie do wychowawcy klasy i Samorządu Uczniowskiego,

3)      wychowawca po wysłuchaniu opinii Samorządu Uczniowskiego informuje o swoim stanowisku w terminie 3 dni,

4)      uczeń lub jego rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie zasadności udzielenia kary w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji od wychowawcy,

5)      dyrektor powołuje komisję do powtórnego zbadania sprawy, w skład komisji wchodzą:

a)      wychowawca klasy,

b)      przedstawiciel Oddziałowej Rady Rodziców,

c)      przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

6)      komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia i jego rodziców,

7)      w terminie co najmniej 1 tygodnia komisja na piśmie przedstawia opinię dyrektorowi szkoły w tej sprawie,

8)      na podstawie opinii, dyrektor w terminie 2 tygodni od otrzymania prośby o odwołanie, podejmuje decyzję, którą na piśmie przedkłada rodzicom,

9)      w przypadku wątpliwości sprawę rozstrzyga Rada Pedagogiczna lub kurator oświaty.

2.    Każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji poprzez aktywny udział w życiu szkoły lub

       środowiska.

 

ROZDZIAŁ X

 

Postanowienia końcowe

§50

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 51

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 52

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 53

1. Gimnazjum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansami na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i posiada szkolny regulamin obiegu dokumentów księgowych.

 

2. Przy szkole działają dochody własne jednostki budżetowej.

§ 54

 

Sprawy nie ujęte w niniejszym statucie regulują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności „Ustawa o systemie oświaty” z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami w części dotyczącej szkół publicznych.

§ 55

 

1.    Zmiany w statucie szkoły zostały przyjęte następującymi uchwałami Rady Pedagogicznej:

1)   Uchwała  Nr 12/2006/2007 z dnia   26 czerwca 2007 roku,

2)   Uchwała  Nr 8/2007/2008 z dnia   20 listopada 2007 roku,

3)   Uchwała  Nr 9/2008/2009 z dnia   20 listopada 2008 roku,

4)   Uchwała  Nr 7/2009/2010 z dnia   30 listopada 2009 roku,

5)   Uchwała  Nr 7/2010/2011 z dnia   24 listopada 2010 roku.

 

§ 56

 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Zenon Citak