Portal - Piwniczna - Zdrój
 
Strona główna / Statut Zespołu Czwartek - 24 maja 2018 Joanny, Zdenka, Zuzanny      "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie === Witamy na stronie Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju ===
polski
Wyszukiwarka
Statut Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Piwnicznej – Zdroju, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie Uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 19 lipca 2013 roku.

2.      W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej – Zdroju z klasami I - VI, zwana dalej „Szkołą Podstawową”;

2) Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej – Zdroju z klasami I - III, zwane dalej „Gimnazjum”.

3.      Organem prowadzącym Zespół jest Miasto i Gmina Piwniczna – Zdrój.

4.      Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

5.      Obsługę i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych Zespołu prowadzi Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój.

6.      Siedzibą Zespołu jest kompleks budynków oświatowych w Piwnicznej – Zdroju przy ulicy Krynickiej 2.

7.      Pełna nazwa brzmi: Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Piwnicznej – Zdroju.

8.      Zespół na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego może mieć nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji:

1) imię Zespołowi nadaje Gmina.

9.      Do obwodu Zespołu należą:

1) miasto Piwniczna – Zdrój i miejscowość Kokuszka, stanowiące obwód Szkoły Podstawowej;

2) miasto Piwniczna – Zdrój i miejscowości: Kokuszka, Młodów, Głębokie, stanowiące obwód Gimnazjum.

10.  Zespół rozpoczął działalność 1 września 2013 roku zgodnie z treścią aktu założycielskiego nadanego Uchwałą Nr XXXV/225/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój z dnia 19 lipca 2013 roku.

11.  Zespół jest szkołą publiczną, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje:

a)    programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b)   ramowy plan nauczania,

c)    ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania zespołu

§ 2

1.      Nadrzędnym celem edukacji szkolnej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

 

2.      Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

1)  naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.;

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 

3.      Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 

4.    Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie;

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych;

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Edukacja

§ 3

1.      Nauczyciele w Szkole Podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci:

1)      umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności;

2)      wspomagają ich samodzielność uczenia się;

3)      inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć;

4)      rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

 

2.      Edukacja w Szkole Podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, powinna przede wszystkim:

1)      prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

2)      rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3)      rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;

4)      rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

5)      umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;

6)      rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;

7)      kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną oraz wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

8)      rozwijać u dziecka umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

9)      wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

10)  stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

11)  zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;

12)  zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

13)  uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans;

14)  stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

15)  stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

16)  umożliwiać pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 

3.      W Szkole Podstawowej szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

4.      Szkoła dba o adaptację uczniów klas I do warunków szkolnych – okres adaptacji wynosi 2 miesiące.

5.      Nauczyciele w Gimnazjum wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają ich do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

6.      Edukacja w Gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, powinna przede wszystkim:

1)      wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2)      rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia;

3)      wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki;

4)      rozwijać umiejętności społeczne ucznia poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

Sposoby wykonywania zadań Zespołu

§ 4

1.      Działalność edukacyjna Zespołu jest określona przez:

1)      Zestaw Programów Nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność Zespołu z punktu widzenia dydaktycznego;

2)      Program Wychowawczy, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

3)      Program Profilaktyki, którego głównym celem jest promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego stylu życia.

 

2.      Program Wychowawczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa się z:

1)      Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej, który obejmuje w szczególności:

a)         misję szkoły,

b)        wizję szkoły,

c)         zadania szkoły jako środowiska wychowawczego,

d)        wzór absolwenta,

e)         opis społeczności szkolnej,

f)         priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze w poszczególnych klasach,

g)        formy oddziaływań wychowawczych,

h)        ewaluacja,

i)          monitoring wizyjny w szkole;

2)      Programu Wychowawczego Gimnazjum, który obejmuje w szczególności:

a)        misję szkoły,

b)        wizję szkoły,

c)        główne cele pracy wychowawczej szkoły,

d)       formy realizacji,

e)        wzór osobowy absolwenta,

f)         zadania nauczyciela wychowawcy,

g)        zasady współpracy z rodzicami,

h)        działania doraźne i okolicznościowe,

i)          zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły,

j)          ewaluacja,

k)        opis działań wychowawczych.

 

3.      Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej.

 

4.      Program Wychowawczy Gimnazjum, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uchwala Rada Rodziców Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

 

5.      Program Profilaktyki, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się:

1) z Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej, który obejmuje w szczególności:

a)        diagnozę,

b)        analizę stanu aktualnego,

c)        cele i zadania,

d)       metody ewaluacji,

e)         procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz zagrożeń dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją;

2) z Programu Profilaktyki Gimnazjum, który obejmuje w szczególności:

a)        diagnozę obszarów problemowych,

b)        cele i zadania działań profilaktycznych,

c)        realizację szkolnych działań profilaktycznych,

d)       ewaluację,

e)        plan działań profilaktycznych.

 

6.      Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, uchwala Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej.

 

7.      Program Profilaktyki Gimnazjum, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, uchwala Rada Rodziców Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.

 

8.      Cele i zadania Zespół realizuje stosując różnorodne formy pracy:

1) prowadzi zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku   których odbywa się:

a)        edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III,

b)        nauczanie przedmiotów;

2) organizuje, w ramach planu zajęć szkolnych, naukę religii dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą takie życzenie:

a)         w danym cyklu kształcenia ucznia rodzice tylko raz składają oświadczenie dotyczące deklaracji w sprawie korzystania  z lekcji religii,

b)        przeznacza się trzy dni na odbycie rekolekcji religijnych;

3) kieruje uczniów na konsultacje i badania do poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zobowiązuje wszystkich nauczycieli i wychowawców klas do bezwzględnego wykonywania zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez te poradnie;

4) prowadzi nauczanie integracyjne lub zindywidualizowane w przypadku braku zgody rodziców na przekazanie dziecka niepełnosprawnego do placówki specjalnej;

5) organizuje grupy dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy;

6) prowadzi zajęcia rewalidacyjne o charakterze rozwijającym i wyrównawczym z uczniami niepełnosprawnymi;

7) umożliwia uczniom rozwój zainteresowań poprzez:

a)         organizowanie kół zainteresowań,

b)        udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,

c)         udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom biorącym udział w konkursach przedmiotowych i specjalistycznych o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,

d)        organizowanie indywidualnego nauczania w miarę zaistniałych potrzeb;

8) prowadzi pedagogizację rodziców poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, spotkań ze specjalistami (lekarzem, psychologiem, logopedą, pedagogiem itp.);

9) organizuje oddziały integracyjne.

 

9.      Dyrektor Zespołu i nauczyciele sprawują funkcje opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, poprzez następujące działania:

1) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, odbywających się w budynku i poza budynkiem, opiekę uczniom zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia;

2) w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę nad uczniami sprawuje kierownik wycieczki oraz nauczyciele-opiekunowie;

3) przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę uczniom zapewniają nauczyciele pełniący dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów;

4) uzyskiwanie od rodziców deklaracji dotyczących zapewnienia opieki dzieciom, które nie ukończyły siedmiu lat życia, w drodze do i ze szkoły;

5) zaznajomienie z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia i na życzenie rodziców, sfinalizowanie ubezpieczenia uczniów od NW.

 

10.  Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z zainteresowanymi przedstawicielami rodziców, rodzicami lub prawnymi opiekunami oraz pracownikami pedagogicznymi szkoły, każdorazowo ustala formy sprawowania opieki nad:

1)   uczniami najniższych klas szkoły lub uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej;

2)   uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu  i wzroku;

3)   uczniami, którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.

 

11.  Dyrektor Zespołu powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie, zwanemu dalej wychowawcą:

1)    dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się daną klasą w ciągu całego etapu edukacyjnego;

2)        uczniowie i rodzice mogą wpływać na zmianę i dobór nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy danej klasy;

3)        ustala się następujący tryb postępowania w sprawie, o której mowa w pkt 2:

a)        przedłożenie wspólnego wniosku uczniów danej klasy i ich rodziców, sformułowanego i uzasadnionego na piśmie, Dyrektorowi Zespołu,

b)        powołanie przez Dyrektora Zespołu komisji,

c)         zbadanie przez komisję, o której mowa w lit. b, zasadności wniosku, o którym mowa w lit. a,

d)        podjęcie, przed upływem 14 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w lit. a, ostatecznej decyzji, drogą głosowania, z uwzględnieniem 50% głosów za przyjęciem wniosku,

e)         poinformowanie zainteresowanych o wynikach pracy komisji, o której mowa w lit. b, przez Dyrektora Zespołu;

4)        w skład komisji, o której mowa w pkt 3 lit. b wchodzą:

a)         Dyrektor Zespołu jako przewodniczący komisji,

b)        trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

c)         trzech przedstawicieli Klasowej Rady Rodziców;

5)        zmiana wychowawcy może także nastąpić w wypadku stwierdzenia uchylania się nauczyciela od wykonywania zadań wychowawcy klasowego;

6)        decyzję w sprawie, o której mowa w pkt 5, podejmuje Dyrektor Zespołu po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej;

7)        formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 5

1.      W Zespole mogą być tworzone:

1)      zespoły przedmiotowe;

2)      zespoły problemowo – zadaniowe;

3)      zespoły nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych.

 

2.      Pracami zespołów, o których mowa w ust. 1, kierują przewodniczący powoływani przez Dyrektora Zespołu na wniosek zespołu.

 

3.      Zadania zespołów przedmiotowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, przedmiotowo-metodycznego, np. w formie lekcji koleżeńskich;

2)        współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych;

3)        sporządzanie wykazu niezbędnych środków dydaktycznych;

4)        wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

5)        współpraca z biblioteką szkolną w zakresie celowego gromadzenia i wykorzystania zasobów bibliotecznych;

6)        współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami tego samego lub pokrewnych przedmiotów;

7)        wybór programu nauczania oraz zestawu podręczników do danego przedmiotu;

8)        opracowanie Przedmiotowych Wymagań Edukacyjnych, zwanych dalej PWE;

9)        organizacja kółek przedmiotowych, konkursów, zajęć wyrównawczych itp.

 

4.      Dyrektor Zespołu może powoływać zespoły problemowo-zadaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w celu zrealizowania określonych zadań, np.:

1)        gromadzenie, sprawdzenie i opracowanie materiałów na zebrania Rady Pedagogicznej;

2)        opracowanie planu szkoleń dla Rady Pedagogicznej;

3)        monitorowanie i ewaluacja realizowanych w szkole zadań i przedstawianie wniosków Radzie Pedagogicznej.

 

5.      Zadania zespołu nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1)        ustalenie zasad i form pracy w oddziale;

2)        stworzenie indywidualnych programów nauczania w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

3)        sformułowanie zasad oceniania w przypadku uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia integracyjnego.

 

ROZDZIAŁ III

Wewnątrzszkolne Wymagania Edukacyjne

Założenia ogólne

§ 6

 

1.      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie:

1)      Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów;

2)      Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 

2.      Zasady oceniania obejmują ocenianie wewnątrzszkolne oraz ocenianie zewnętrzne.

 

3.      Ocenianiu podlegają:

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)   zachowanie ucznia.

 

4.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, oraz formułowaniu oceny.

 

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

6.      Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1)   bieżąca informacja dla ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)   motywowanie ucznia do dalszej pracy oraz poszukiwania i planowania własnego rozwoju;

3)   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

4)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w szkole;

5)   monitorowanie metod i form organizacji pracy zajęć dydaktycznych.

 

7.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz sposób zaznajamiania z nimi uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2)   zasady ustalania bieżącej, śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania oraz warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)   bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia;

4)   ustalanie ocen klasyfikacyjnych oraz warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

5)   zasady promocji i ukończenia szkoły;

6)   sposoby informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach uczniów oraz uzyskanych przez nich ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych.

Czas trwania okresów

§ 7

1.      Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)   pierwszy okres trwa od początku roku szkolnego do 20 stycznia każdego roku;

2)   jeżeli termin ferii zimowych rozpoczyna się przed 20 stycznia wówczas pierwszy okres trwa do ostatniego dnia przed feriami zimowymi;

3)   drugi okres rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek po 20 stycznia i trwa do zakończenia roku szkolnego;

4)   jeżeli termin ferii zimowych rozpoczyna się przed 20 stycznia, drugi okres trwa od pierwszego dnia po feriach zimowych do zakończenia roku szkolnego.

 

Zasady formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych

§ 8

 

1.      Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.

 

2.      Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującej podstawy programowej i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

 

3.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanego programu nauczania, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom:

1)   o tym, czy przedstawiona opinia spełnia wymagania powyższego zapisu decyduje nauczyciel przedmiotu.

 

4.      Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu na pierwszej lekcji nowego roku szkolnego, co zostaje udokumentowane poprzez:

1)   zapis w dzienniku lekcyjnym;

2)   zapis w zeszycie ucznia.

 

5.      Nauczyciel ma obowiązek zapoznać rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z danego przedmiotu w wybranej przez siebie formie.

 

6.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

7.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych oraz informatyki:

1)   decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje Dyrektor Zespołu na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

 

Zasady ustalania bieżącej, klasyfikacyjnej śródrocznej i klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania

§ 9

1.      Ocenianie zachowania obejmuje:

1)   określenie stosunku ucznia do obowiązków szkolnych, o których mowa w § 47 ust. 2;

2)   promowanie aktywnej postawy w życiu.

 

2.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

3.      Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 20, ust. 3.

 

4.      W I etapie edukacyjnym zachowanie ucznia ocenia się opisowo, a w dzienniku lekcyjnym odnotowuje się za pomocą skrótów: W – wyróżniające, B – bez zastrzeżeń, WP – wymaga poprawy, N – niezadowalające.

 

5.      W bieżącym oraz śródrocznym i rocznym ocenianiu zachowania, począwszy od kl. IV, stosuje się następującą skalę: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

6.      Bieżące uwagi i informacje na temat zachowania ucznia wychowawcy i nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie uwag:

1)   w części „uwagi o uczniach” uwagi dotyczące nieprzestrzegania obowiązków ucznia w zakresie zasad bezpieczeństwa, kultury osobistej i taktu, o których mowa w § 10 ust. 7;

2)   w części „aktywność uczniów” informacje dotyczące aktywności ucznia na forum klasy, szkoły i środowiska, o których mowa w § 10 ust. 9;

 

7.      Zeszyt uwag, o którym mowa w ust. 6, zakłada wychowawca klasy i stanowi załącznik do dziennika lekcyjnego.

 

8.      Dokumenty dotyczące ucznia, w tym informacje o osiągnięciach, nagrodach, karach i specjalnych wymaganiach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, znajdują się w dokumentacji wychowawcy klasy, o której mowa w § 42 ust. 2 pkt 16.

 

9.      Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, kierując się kryteriami, o których mowa w § 10, po uwzględnieniu:

1)   samooceny ucznia dokonanej ustnie lub pisemnie na godzinie wychowawczej;

2)   oceny koleżeńskiej wyrażonej ustnie lub pisemnie na godzinie wychowawczej;

3)   oceny nauczycieli, pracowników Zespołu wyrażonej pisemnie lub podczas rozmów indywidualnych z wychowawcą.

4)   dokumentów na temat ucznia zawartych w dokumentacji wychowawcy klasy, o których mowa w ust. 8.

 

10.  Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

 

11.  Wszystkie uwagi dotyczące zachowania uczniów należy kierować do wychowawcy przed ustaleniem oceny.

 

12.  Klasyfikacja śródroczna zachowania polega na okresowym podsumowaniu oraz ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia:

1)   klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu,;

2)   dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu we wrześniu.

 

13.  Klasyfikacja roczna zachowania polega na podsumowaniu oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia:

1)   ustalając ocenę należy uwzględnić zachowanie ucznia podczas całego roku szkolnego.

 

14.  Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy i przedstawia ją na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

15.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

16.  Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ocenę zachowania.

 

17.  Ocena klasyfikacyjna zachowania, wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 16, nie może być uchylona lub zmieniona.

 

18.  Dyrektor Zespołu może podjąć decyzję o ponownym ustaleniu przez wychowawcę oceny zachowania, jeśli przy jej ustaleniu nie uwzględniono procedur, o których mowa w ust. 9 i 10.

 

19.  Od oceny przyjętej uchwałą Rady Pedagogicznej nie przysługuje odwołanie.

Kryteria oceniania zachowania ucznia

§ 10

1.      W I etapie edukacyjnym ocena zachowania jest oceną opisową uwzględniającą następujące kryteria:

1)   stosunek do obowiązków szkolnych;

2)   kulturę osobistą;

3)   kontakty społeczne;

4)   troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

5)   dbałość o honor i tradycje szkoły.

2.      Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w klasach I – III:

 

WYRÓŻNIAJĄCE

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który zawsze przygotowuje się do zajęć,

-          który systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia,

-          który rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

-          który aktywnie bierze udział w zajęciach,

-          który wzorowo pełni dyżury.

KULTURA OSOBISTA

Otrzymuje uczeń:

-          który kulturalnie zachowuje się w szkole i w miejscach publicznych wobec dorosłych i rówieśników,

-          który posługuje się na co dzień słowami: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,

-          którego cechują: uprzejmość, takt, prawdomówność,

-          który potrafi panować nad emocjami takimi jak: płacz, gniew, niepokój, agresja.

KONTAKTY SPOŁECZNE

Otrzymuje uczeń:

-          który jest koleżeński, uprzejmy, grzeczny i życzliwy wobec rówieśników i osób dorosłych,

-          który używa kulturalnego języka,

-          który zachęca innych do podobnych zachowań,

-          który bezproblemowo współpracuje w grupie,

-          który wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy grupowej;

-          który szanuje poglądy innych, jest tolerancyjny.

TROSKA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w szczególności w drodze do i ze szkoły,

-          który przestrzega zasad ruchu drogowego,

-          który dba o higienę osobistą i swój estetyczny wygląd,

-          który wie, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

DBAŁOŚĆ O  HONOR

I TRADYCJE SZKOŁY

Otrzymuje uczeń:

-          który dba o dobre imię klasy i szkoły,

-          który bierze udział w imprezach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

-          który wykonuje prace społeczno-użyteczne na rzecz klasy i szkoły,

-          który kultywuje tradycje szkoły,

-          który dba o mienie społeczne i osobiste,

-          który ubiera się stosownie do sytuacji i uroczystości.

BEZ ZASTRZEŻEŃ

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który przygotowuje się do zajęć, osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, lecz czasem brak mu systematyczności,

-          który często jest aktywny,

-          który wywiązuje się z powierzonych obowiązków.

KULTURA OSOBISTA

Otrzymuje uczeń:

-          który jest zdyscyplinowany,

-          którego kultura bycia i słowa nie budzą zastrzeżeń,

-          który używa form grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,

-          który radzi sobie z własnymi emocjami.

KONTAKTY SPOŁECZNE

Otrzymuje uczeń:

-          który zazwyczaj bywa koleżeński i życzliwy wobec rówieśników,

-          który stara się zgodnie współpracować w grupie i wypełniać powierzone zadania,

-          który nie zawsze dotrzymuje umów.

TROSKA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃST-WO SWOJE I INNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw i zajęć,

-          który z reguły przestrzega zasad higieny i dba o swój wygląd.

DBAŁOŚĆ

O  HONOR

I TRADYCJE

SZKOŁY

Otrzymuje uczeń:

-          który pracuje na rzecz klasy i szkoły,

-          który dba o własność swoją i cudzą,

-          który zna tradycje szkoły i stara się je kultywować,

-          który dba o mienie klasy i szkoły.

WYMAGA POPRAWY

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który często pracuje niesystematycznie,

-          który nie przygotowuje się do zajęć,

-          który wykazuje się brakiem aktywności na zajęciach,

-          który często nie odrabia zadań, nie przynosi przyborów,

-          który spóźnia się do szkoły.

KULTURA OSOBISTA

Otrzymuje uczeń:

-          który poprawnie odnosi się do kolegów i dorosłych, lecz zdarzają mu się uchybienia w tym zakresie,

-          który zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje.

KONTAKTY SPOŁECZNE

Otrzymuje uczeń:

-          który nie zawsze okazuje szacunek kolegom, dokucza im, bywa agresywny,

-          który czasem niechętnie współpracuje w grupie, dezorganizuje pracę,

-          który ma problemy z opanowaniem własnych emocji.

 

TROSKA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-STWO SWOJE I INNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który często nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

-          który swoim zachowaniem zagraża innym w czasie zabaw i gier,

-          który często nie przestrzega zasad higieny, nie dba o swój wygląd.

DBAŁOŚĆ

O  HONOR

I TRADYCJE

SZKOŁY

Otrzymuje uczeń:

-          który unika prac na rzecz klasy i szkoły,

-          który czasem nie dba o własność swoją i cudzą,

-          który czasem niszczy mienie klasy i szkoły,

-          który nie zna tradycji szkoły,

-          który nie bierze udziału w imprezach i konkursach szkolnych.

NIEZADOWALAJĄCE

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który nie wywiązuje się z obowiązków,

-          który pracuje niesystematycznie, poniżej swoich możliwości,

-          który nie przygotowuje się do zajęć,

-          który biernie uczestniczy w zajęciach,

-          który nie odrabia zadań, nie przynosi przyborów,

-          który spóźnia się do szkoły,

-          który opuszcza zajęcia bez ważnej przyczyny.

KULTURA OSOBISTA

Otrzymuje uczeń:

-          który jest arogancki,

-          który nie stosuje form grzecznościowych,

-          który często używa wulgarnych słów,

-          który kłamie.

KONTAKTY SPOŁECZNE

Otrzymuje uczeń:

-          który nie okazuje szacunku kolegom, dokucza im, zaczepia, jest agresywny,

-          który nie okazuje szacunku pracownikom szkoły, ignoruje ich polecenia,

-          który przeszkadza nauczycielowi i kolegom,

-          który nie podejmuje współpracy w grupie, często dezorganizuje pracę w klasie,

-          który wszczyna konflikty,

-          który nie potrafi opanować własnych emocji.

TROSKA O ZDROWIE I BEZPIECZEŃ-STWO SWOJE I INNYCH

Otrzymuje uczeń:

-          który nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

-          który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

-          który nie przestrzega zasad higieny, nie dba o swój wygląd.

DBAŁOŚĆ O  HONOR

I TRADYCJE

SZKOŁY

Otrzymuje uczeń:

-          który nie podejmuje prac na rzecz klasy i szkoły,

-          który niszczy mienie swoje i innych,

-          który ignoruje tradycje klasy i szkoły,

-          który nigdy nie bierze udziału w imprezach i konkursach klasowych i szkolnych.

 

3.      W II etapie edukacyjnym ocena zachowania uwzględnia następujące kryteria:

1)   sumienność, obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności;

2)   takt, kultura osobista, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

3)   aktywność na forum klasy, szkoły i środowiska.

 

4.      Miarą sumienności, obowiązkowości i poczucia odpowiedzialności ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, jest wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w § 47 ust. 2:

1)   udziału w zajęciach edukacyjnych;

2)   punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia;

3)   odrabiania zadawanych przez nauczyciela prac;

4)   prowadzenia zeszytu przedmiotowego w sposób wskazany przez nauczyciela;

5)   przynoszenia na zajęcia podręczników, pomocy i materiałów wskazanych przez nauczyciela;

6)   usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

 

5.      Ocenę cząstkową zachowania za sumienność, obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności ucznia, o których mowa w ust. 4, ustala się według następujących zasad:

1)   zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, którego ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach, nieusprawiedliwionych spóźnień i nieprzygotowań do lekcji w sumie nie przekracza 4;

2)   zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, którego ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach, nieusprawiedliwionych spóźnień i nieprzygotowań do lekcji w sumie nie przekracza 8;

3)   zachowanie dobre otrzymuje uczeń, którego ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach, nieusprawiedliwionych spóźnień i nieprzygotowań do lekcji w sumie nie przekracza 12;

4)   zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, którego ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach, nieusprawiedliwionych spóźnień i nieprzygotowań do lekcji w sumie nie przekracza 18;

5)   zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, którego ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach, nieusprawiedliwionych spóźnień i nieprzygotowań do lekcji w sumie nie przekracza 25;

6)   zachowanie naganne otrzymuje uczeń, którego ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach, nieusprawiedliwionych spóźnień i nieprzygotowań do lekcji w sumie przekracza 25.

 

6.      Ilość nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach, nieusprawiedliwionych spóźnień i nieprzygotowań do lekcji odczytuje się z dziennika lekcyjnego:

1)   ilość godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień z części „Zestawienie frekwencji”;

2)   ilość nieprzygotowań do lekcji z części „Nieprzygotowanie uczniów do lekcji”.

 

7.      Miarą taktu, kultury osobistej i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, jest wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w § 47 ust. 2:

1)   zapewnienia sobie i innym uczniom oraz osobom dorosłym bezpieczeństwa;

2)   właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

3)   przestrzegania norm i zasad powszechnie uznanych i obowiązujących w życiu społecznym;

4)   dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju;

5)   stosowania się do zasad obowiązujących w czasie przerw oraz przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu;

6)   poszanowania mienia szkolnego;

7)   przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej.

 

8.      Ocenę cząstkową zachowania za takt, kulturę osobistą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 7, ustala się według następujących zasad:

1)   zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, którego ilość uwag o niewywiązywaniu się z obowiązków ucznia, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 1, w sumie nie przekracza 1;

2)   zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, którego ilość uwag o niewywiązywaniu się z obowiązków ucznia, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 1,w sumie nie przekracza 2;

3)   zachowanie dobre otrzymuje uczeń, którego ilość uwag o niewywiązywaniu się z obowiązków ucznia, o których mowa w  § 9 ust. 6 pkt. 1, w sumie nie przekracza 4;

4)   zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, którego ilość uwag o niewywiązywaniu się z obowiązków ucznia, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 1, w sumie nie przekracza 6;

5)   zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, którego ilość uwag o niewywiązywaniu się z obowiązków ucznia, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 1, w sumie nie przekracza 8

6)   zachowanie naganne otrzymuje uczeń, którego ilość uwag o niewywiązywaniu się z obowiązków ucznia, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 1, w sumie przekracza 8.

 

9.      Miarą aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska, o której mowa w ust. 3 pkt. 3, jest:

1)   udział w pracach i przedsięwzięciach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, np. wykonywanie gazetek, przygotowanie apeli, prace porządkowe;

2)   uczestniczenie w dodatkowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, udział w zawodach sportowych, konkursach;

3)   współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego, pomoc koleżeńska, praca w samorządzie uczniowskim.

 

10.  Ocenę cząstkową zachowania za aktywność na forum klasy, szkoły i środowiska, o której mowa w ust. 9, ustala się według następujących zasad:

1)   zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który uzyskał przynajmniej 5 informacji dotyczących aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 2;

2)   zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który uzyskał 4 informacje dotyczące aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 2;

3)   zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który uzyskał 3 informacje dotyczące aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 2;

4)   zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który uzyskał 2 informacje dotyczące aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska, o których mowa w § 9 ust. 6 pkt. 2;

5)   zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który uzyskał 1 informację dotyczącą aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska, o której mowa w § 9 ust. 6 pkt. 2

6)   zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który nie uzyskał ani jednej informacji dotyczącej aktywności na forum klasy, szkoły i środowiska, o której mowa w § 9 ust. 6 pkt. 2.

 

11.  Oceny cząstkowe zachowania, o których mowa w ust. 5, 8 i 10, ustala się na koniec każdego okresu roku szkolnego i są podsumowaniem zachowania ucznia tylko w tym okresie.

 

12.  Oceny cząstkowe zachowania, o których mowa w ust. 5, 8 i 10, wpisuje się w dzienniku lekcyjnym w części „Oceny z zachowania”.

 

13.  Uzyskane oceny cząstkowe zachowania, o których mowa w ust. 11 i 12, są podstawą do ustalenia całościowej oceny zachowania za I i II okres roku szkolnego:

 

1) oceny cząstkowe zachowania przelicza się na punkty według tabeli:

 

Ocena

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

Punkty

5

4

3

2

1

0

 

2) po podsumowaniu punktów za wszystkie trzy oceny cząstkowe ustala się ocenę całościową według tabeli:

 

Ocena

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

Punkty

14 - 15

12 - 13

9 - 11

6 - 8

3 - 5

0 - 2

 

14.  Oceny całościowe za I i II okres roku szkolnego stanowią podstawowy wskaźnik do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.

 

15.  W III etapie edukacyjnym ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe (6), bardzo dobre (5), dobre (4), poprawne (3), nieodpowiednie (2), naganne (1).

 

16.  Zachowanie ucznia ocenia się w  pięciu kategoriach opisowych:

 

A

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia -  stosunek do nauki, rozwoju własnych zdolności i zainteresowań

 

W stosunku do swoich możliwości, warunków i wkładu pracy uczeń osiąga wyniki:

6

wzorowe

wybitne – ma osiągnięcia w nauce, konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych;

projekt edukacyjny – wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków

5

bardzo dobre

wysokie – zabiega o jak najlepsze oceny, rozwija uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, reprezentuje szkołę w konkursach;

projekt edukacyjny – był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością

4

dobre

dobre – stara się o dobre wyniki w nauce, wytrwale przezwycięża trudności w szkole, rozwija uzdolnienia i zainteresowania poprzez samokształcenie;

projekt edukacyjny – współpracował w zespole realizującym projekt, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania

3

poprawne

przeciętne –zależy mu na uzyskaniu pozytywnych  ocen, poszukuje własnych zainteresowań;

projekt edukacyjny – współpracował w zespole realizującym projekt, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu

2

nieodpo-

wiednie

raczej niskie – zadowala się uzyskiwaniem najniższych pozytywnych wyników;

projekt edukacyjny – mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu

1

naganne

zdecydowanie zbyt niskie – nie jest zainteresowany samorozwojem, nie zależy mu na pozytywnych  ocenach;

projekt edukacyjny – nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu

 

B

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia    frekwencja na zajęciach

Uczeń:

6

wzorowe

ma wysoką frekwencję, wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione w ustalonym przez wychowawcę trybie

5

bardzo dobre

nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności  i spóźnień

4

dobre

ma niewielką liczbę godzin lub spóźnień nieusprawiedliwionych (do 8)

3

poprawne

czasem opuszcza lekcje lub spóźnia się , liczba godzin nieusprawiedliwionych – do 15

2

nieodpo-

wiednie

często opuszcza lekcje,  ma liczne spóźnienia,  liczba godzin nieusprawiedliwionych

powyżej 15

1

naganne

nie spełnia obowiązku szkolnego, nagminnie opuszcza zajęcia, ucieka z pojedynczych lekcji, nie usprawiedliwia nieobecności

  

C

Kultura osobista  ucznia

Uczeń:

6

wzorowe

posiada wysoką kulturę osobistą, posługuje się piękną polszczyzną, wykazuje się uczciwością;

5

bardzo dobre

jest uprzejmy, życzliwie usposobiony, dba o kulturę słowa, postępuje uczciwie;

4

dobre

jest taktowny, okazuje szacunek pracownikom szkoły, stara się kulturalnie wypowiadać, nie oszukuje;

3

poprawne

zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie, zachował się niestosownie wobec pracowników szkoły, przyłapano go na oszustwie lub używaniu wulgaryzmów;

2

nieodpo-

wiednie

bywa nietaktowny, nie okazuje szacunku innym osobom, jego język jest niedbały -  używa wulgaryzmów, nie przestrzega zasad uczciwości;

1

naganne

zachowuje się nietaktownie – swoim zachowaniem uwłacza godności innych, często używa wulgaryzmów, jest nieuczciwy, nie reaguje na upomnienia;

 

D

Postawa ucznia w szkole i poza nią

Uczeń:

6

wzorowe

działa w grupie odpowiedzialnie za wyniki pracy, w każdej sytuacji przestrzega regulaminu stroju i ustaleń odnośnie osobistego sprzętu elektronicznego – swoją postawą daje przykład do naśladowania, zabiega o dobro społeczności szkolnej i pielęgnowanie tradycji szkoły, godnie reprezentuje szkołę;

5

bardzo dobre

jest aktywny w działaniach na rzecz społeczności szkolnej, dba o honor i zachowanie tradycji szkoły, chętnie pomaga kolegom, w każdej sytuacji przestrzega regulaminu stroju oraz używania sprzętu elektronicznego – wygląd ucznia nie budzi zastrzeżeń;

4

dobre

wykonuje polecone mu zadania, stara się dbać o honor i zachowanie tradycji szkoły, dba o sprzęt szkolny, postępuje zgodnie z regulaminami szkolnymi – zgodnie z procedurami usprawiedliwia sporadyczny brak stroju, jeden raz otrzymał upomnienie odnośnie korzystania ze sprzętu elektronicznego;

3

poprawne

niechętnie podejmował działania na rzecz klasy i szkoły, odnotowano trzykrotny brak stroju („mundurek”, obuwie zamienne), uczniowi jeden raz „odebrano” sprzęt elektroniczny;

2

nieodpo-

wiednie

zdarza  się, że odmawia  wykonania zadania na rzecz klasy i szkoły, nie szanuje mienia szkoły,  swoim niewłaściwym postępowaniem naruszył dobre imię szkoły, nagminnie nie przestrzega regulaminu stroju („mundurek”, obuwie zamienne, makijaż oczu i paznokci, fryzura), nie przestrzega zakazu używania w szkole sprzętu elektronicznego;

1

naganne

odmawia pracy na rzecz społeczności szkolnej, nie szanuje mienia publicznego i prywatnego, celowo narusza dobre imię szkoły, notorycznie lekceważy zarządzenia i regulaminy obowiązujące w szkole.

 

E

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

 

6

wzorowe

uczeń prowadzi zdrowy styl życia, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa, zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

5

bardzo dobre

uczeń kształtuje nawyki zdrowego stylu życia, nie stwierdzono u  niego żadnych nałogów czy uzależnień, uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa

4

dobre

uczeń dba o swoje zdrowie, stwierdzono, że jeden raz palił papierosy, zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych

3

poprawne

uczniowi zwracano uwagę na niedostateczną dbałość o higienę osobistą, kilkakrotnie stwierdzono, że palił papierosy, czasem zdarzało się, że uczeń powodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych 

2

nieodpo-

wiednie

nie dba o higienę osobistą, wielokrotnie stwierdzono, że uczeń palił papierosy, lekceważy bezpieczeństwo, stwarza zagrożenie,  brał udział w bójce, otrzymał upomnienie wychowawcy, nieodpowiednie zachowanie potwierdzają zapisy w zeszycie uwag

1

naganne

uczeń nie reaguje na upomnienia, notorycznie pali papierosy, stwierdzono, że pił alkohol lub przyjmował narkotyki, jest agresywny, bierze udział w bójkach, często stwarza zagrożenie  bezpieczeństwa własnego lub innych osób, wszedł w konflikt z prawem, otrzymał naganę Dyrektora Zespołu,  naganne zachowanie potwierdzają zapisy w zeszycie uwag

 

17.  Oceny bieżące ustalane są dwa razy w okresie i wpisywane w dzienniku lekcyjnym w terminie:

1)    na koniec października i grudnia;

2)    na koniec marca i maja.

 

18.  Przy ustalaniu oceny rocznej wychowawca winien uwzględnić zmiany zachodzące w zachowaniu ucznia,  przede wszystkim zmiany pozytywne, motywujące.

 

19.  Ocena śródroczna jest prognozą oceny rocznej:

1)   uczeń może starać się w II okresie o ocenę wyższą lub utrzymanie oceny śródrocznej.

 

20.  Oceny bieżące wpisuje się w dzienniku cyframi, w formie tabeli uwzględniającej kategorie opisowe A,B,C,D,E.

 

październik

grudzień

Przewidywana ocena śródroczna

Ostateczne brzmienie oceny śródrocznej

marzec

maj

Przewidywana ocena roczna

Ostateczne brzmienie oceny rocznej

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  W dzienniku lekcyjnym pod tabelą wpisuje się nazwę kategorii opisowych:

A – Obowiązki ucznia- stosunek do nauki, rozwoju własnych zdolności i zainteresowań

B -  Obowiązki ucznia - frekwencja na zajęciach

C -  Kultura osobista

D -  Postawa ucznia w szkole i poza nią

E - Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 11

1.      Po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć pisemny wniosek o poprawienie oceny:

1)   wniosek należy złożyć do wychowawcy klasy nie później niż 2 dni od uzyskania informacji o ocenie;

2)   uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może  wystąpić o podwyższenie oceny zachowania o jeden stopień, wówczas wychowawca:

a)    po konsultacji z nauczycielami uczącymi ucznia oraz po ponownym przeanalizowaniu kryteriów oceniania zachowania podejmuje decyzję o zmianie oceny lub jej pozostawieniu;

b)   na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ma obowiązek uzasadnić podjętą decyzję w formie ustnej lub pisemnej;

3)wychowawca ma obowiązek udokumentowania sprawy w formie pisemnej i przedstawienia go podczas klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.

 

2.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeśli uznają, że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

1)   zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku, zawierającego szczegółowe uzasadnienie odwołania, należy złożyć do Dyrektora Zespołu nie później niż 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję:

1) w skład komisji wchodzą:

a)    Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący,

b)   wychowawca klasy,

c)    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)   pedagog,

e)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)    przedstawiciel rady rodziców;

2)   Dyrektor Zespołu ustala termin posiedzenia komisji, które musi odbyć się nie później niż na tydzień po wpłynięciu zastrzeżenia;

3) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

4) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;

5) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;

6) z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;

7) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

§ 12

1.      Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:

1)   obiektywizm;

2)   indywidualizm;

3)   konsekwencja;

4)   jawność;

5)   systematyczność.

 

2.      Ocenie bieżącej podlegają:

1)   przygotowanie do lekcji;

2)   wypowiedzi ustne;

3)   prace pisemne;

4)   ćwiczenia praktyczne;

5)   aktywność ucznia.

 

3.      Ocenie bieżącej z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych i informatyki podlegają przede wszystkim:

1)   ćwiczenia praktyczne;

2)   aktywność ucznia;

3)   przygotowanie do lekcji;

4)   wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

4.      Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

5.      Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego ucznia z:

1)   wadą słuchu;

2)   głęboką dysleksją rozwojową;

3)   niepełnosprawnościami sprzężonymi;

4)   autyzmem;

5)   zespołem Aspergera.

 

6.      W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

7.      Ocenianie bieżące w I etapie edukacyjnym:

1)   stosuje się następujące formy oceniania:

a)    ustną ocenę wobec całej klasy,

b)   ocenę punktową,

c)    pisemną ocenę w postaci krótkiej informacji w zeszycie, kartach pracy, kartkówkach, sprawdzianach,

d)   znaczki aktywności;

e)    dopuszcza się stosowanie przy ocenianiu krótkich ćwiczeń pisemnych plusów za poprawnie wykonaną pracę i  minusów  za błędnie wykonaną pracę;

f)    w klasie III wprowadza się ocenę cyfrową według zasad określonych w ust. 9 pkt 19;

2)   w celu sprawdzenia nabycia przez uczniów poszczególnych umiejętności i kompetencji, nauczyciel opracowuje karty pracy, które stosuje według potrzeb;

3)   częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;

4)   karty pracy stanowią dokumentację indywidualnych osiągnięć ucznia i są przechowywane w szkole przez rok;

5)   nauczyciel przynajmniej raz w miesiącu dokumentuje zachowanie i osiągnięcia edukacyjne ucznia w dzienniku lekcyjnym.

 

8.      Po I etapie edukacyjnym przeprowadza się zintegrowany sprawdzian osiągnięć edukacyjnych ucznia.

 

9.      Ocenianie bieżące w II i III etapie edukacyjnym:

1)   stosowane są następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

a)    sprawdziany,

b)   kartkówki,

c)    odpowiedzi ustne,

d)   prace domowe,

e)    prace w grupach,

f)    prace i sprawdziany praktyczne wynikające ze specyfiki przedmiotu;

2)   formy pracy ucznia, podlegające ocenie na danym przedmiocie, określa nauczyciel na początku roku szkolnego;

3)   należy stosować różne formy sprawdzania osiągnięć uczniów według zasad określonych w dokumentach PWE, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 8;

4)   ustala się następującą minimalną ilość ocen w okresie w ramach przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

 

Liczba godzin tygodniowo

Minimalna ilość ocen w okresie

1

3

2

4

3

5

4

6

5 i więcej

7

 

5)   oceny za poszczególne formy aktywności ucznia są notowane w dzienniku lekcyjnym w sposób jasny i czytelny:

a)    oceny za sprawdziany i kartkówki kolorem czerwonym,

b)   sposób notowania pozostałych ocen ustala nauczyciel informując o nim wychowawcę;

6)   sprawdziany:

a)    roczne, śródroczne i okresowe sprawdziany obejmują treści ogólnoprzedmiotowe lub międzyprzedmiotowe,

b)   zwykłe sprawdziany mają na celu sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednego działu programowego (więcej niż 3 lekcje),

c)    czas trwania sprawdzianu: 1 do 2 godzin lekcyjnych,

d)   jest to jedyna forma sprawdzania wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu w danym dniu,

e)    zwykłe sprawdziany są zapowiadane co najmniej tydzień przed terminem przeprowadzenia,

f)    roczne, śródroczne i okresowe sprawdziany zapowiadane są 2 tygodnie wcześniej,

g)   termin sprawdzianu jest ustalony z uczniami i jednocześnie wpisywany do dziennika lekcyjnego,

h)   na początku sprawdzianu uczniowie mają prawo znać punktację poszczególnych zadań oraz sposób oceniania sprawdzianu,

i)     w przypadku gdy sprawdzian nie może się odbyć w ustalonym terminie, np. z powodu nieobecności nauczyciela, wycieczki klasowej itp., nauczyciel ustala z uczniami nowy termin sprawdzianu, w tej sytuacji nie obowiązuje lit. e i f,

j)     uczniowie danej klasy w jednym dniu mogą pisać tylko jeden sprawdzian,

k)   w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą uczniów, można przeprowadzić w danej klasie 2 sprawdziany w jednym dniu,

l)     w jednym tygodniu w danej klasie mogą być przeprowadzone najwyżej 3 sprawdziany

m) ograniczenie, o którym mowa w lit. l, nie obowiązuje w przypadku sprawdzianów przełożonych,

n)   wyniki sprawdzianu są przedstawiane i analizowane z uczniami do 2 tygodni od jego napisania

o)   termin, o którym mowa w lit. n, jest przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy z powodów usprawiedliwionych,

p)   uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnień w zakresie błędów popełnionych podczas sprawdzianu oraz uzasadnienia oceny,

q)   sprawdziany są przechowywane w szkole przez nauczyciela danego przedmiotu przez rok,

r)     ilość prac pisemnych przewidzianych w okresie jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją i podaje każdy nauczyciel w dokumencie PWE, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 8;

7)   kartkówki:

a)    kartkówka jest formą odpowiedzi pisemnej sprawdzającą bieżące przygotowanie się ucznia do zajęć z kilku ostatnich lekcji, w zależności od specyfiki przedmiotu,

b)   czas trwania kartkówki: nie dłużej niż 15 minut,

c)    kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiedziane,

d)   wyniki kartkówki są przedstawiane i analizowane z uczniami w ciągu tygodnia od jej napisania;

8)   odpowiedzi ustne:

a)    odpowiedź ustna jest formą sprawdzenia bieżących wiadomości i umiejętności uczniów i służy utrwaleniu materiału opracowywanego na ostatnich kilku lekcjach,

b)   ustne sprawdzanie wiadomości na lekcji powtórkowej jest zapowiadane tydzień wcześniej;

9)   prace domowe:

a)    prace domowe mają na celu utrwalenie i poszerzenie wiadomości i umiejętności ucznia oraz wdrażanie go do samokształcenia, obowiązkowości i systematyczności,

b)   uczeń ma obowiązek wykonania i przedstawienia pracy domowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem,

c)    niewykonanie pracy domowej jest równoznaczne z nieprzygotowaniem ucznia do lekcji,

d)   nauczyciel ma obowiązek skontrolować i omówić wykonanie pracy domowej z uczniem,

e)    każdy uczeń powinien mieć skontrolowaną i ocenioną pracę domową przynajmniej raz w okresie;

10) praca w grupie:

a)    ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń,

b)   ocenie mogą podlegać umiejętności:

-       planowanie i organizacja pracy grupowej,

-       efektywne współdziałanie,

-       wywiązywanie się z powierzonych ról,

-       rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

-       inne umiejętności, ustalone na wstępie pracy przez nauczyciela i uczniów,

c)    efekty pracy grupy powinny być omówione z uczniami,

d)   zalecana jest samoocena uczniów;

11) prowadzenie zeszytu:

a)    ocena prowadzenia zeszytu następuje przynajmniej raz w okresie;

12) zasady oceniania prac i sprawdzianów praktycznych określa nauczyciel przedmiotu oraz informuje o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego;

13) uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji;

14)tryb i sposób postępowania w przypadku, o którym mowa w pkt 13, określa nauczyciel przedmiotu i zapoznaje z nimi uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego;

15) po długiej chorobie, trwającej min. 2 tygodnie, uczeń ma prawo do ustalenia z nauczycielami dogodnego mu terminu pierwszych odpowiedzi i sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów, z tematów omawianych na lekcjach, podczas których był nieobecny, o ile istnieje konieczność ich zaliczenia;

16) uczeń, w uzasadnionym przypadku, np. dłuższa nieobecność, szczególne zainteresowania, specyficzne trudności w uczeniu się itp., ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności;

17) każda ocena wystawiana uczniowi powinna być uzasadniona ustnie lub pisemnie w momencie jej wystawiania;

18) nauczyciel ma obowiązek dodatkowego wyjaśnienia i uzasadnienia oceny na indywidualną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów);

19) poziom opanowania przez ucznia umiejętności określonych w dokumencie PWE, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 8, ocenia się w stopniach szkolnych:

 

zapis w pełnym brzmieniu

Skrót

Zapis cyfrowy

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb.

5

dobry

db.

4

dostateczny

dst.

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst.

1

 

a)    dopuszcza się stosowanie „+” (plus) i „-” (minus) przed oceną, z wyjątkiem ocen: +6 i -1,

b)   w dzienniku lekcyjnym stosuje się zapis cyfrowy oceny;

20) W szkole przyjmuje się następujące kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych:

a)    ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w sposób pozwalający na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności,

b)   ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, którego braki nie przekreślają możliwości opanowania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania  teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

c)    ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym oraz rozwiązuje lub wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

d)   ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie umożliwiającym mu samodzielne rozwiązywanie lub wykonywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych,

e)    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

f)    ocenę celującą otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje nietypowe rozwiązania problemów lub zadań oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie programów nauczania danej klasy;

21) zasady oceniania z religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie regulują odrębne przepisy.

 

Zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

§ 13

1.      Klasyfikacja śródroczna z zajęć edukacyjnych polega na okresowym podsumowaniu oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według zasad określonych w ust. 5 i 7:

1)   klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku na zakończenie I okresu, dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na zebraniu we wrześniu.

 

2.      Klasyfikacja roczna z zajęć edukacyjnych polega na podsumowaniu oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według zasad określonych w ust. 6 i 7:

1)   podczas ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z całego roku.

 

3.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i przedstawiają je na zebraniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

4.      Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3, nie może być uchylona lub zmieniona.

 

5.      Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w I etapie edukacyjnym:

1)   na koniec I okresu uczeń otrzymuje ocenę opisową, przekazaną rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej, będącą podsumowaniem jego osiągnięć edukacyjnych odnotowanych w dzienniku lekcyjnym;

2)   śródroczna ocena opisowa zawiera opinię nauczyciela w zakresie wszechstronnego rozwoju ucznia, tj. intelektualnego, społeczno – emocjonalnego i fizycznego;

3)   ocena rozwoju intelektualnego zawiera opis wiadomości i umiejętności:

a)    czytania,

b)   pisania,

c)    mówienia,

d)   słuchania,

e)    liczenia,

f)    zdobywania informacji;

4)   w zakresie rozwoju społeczno – emocjonalnego ocenie podlegają zachowania i emocje ujawniane w stosunku do siebie, innych ludzi, przyrody i wytworów kultury;

5)   w zakresie rozwoju artystycznego ocena zawiera opis umiejętności plastycznych, technicznych i muzycznych;

6)   w zakresie rozwoju fizycznego ocenie podlegają umiejętności i działania na rzecz rozwoju kondycji i sprawności fizycznej oraz zachowania zdrowia;

7)   ocena opisowa jest zakończona wskazówkami i propozycjami dotyczącymi kierunków i form pracy z dzieckiem w danym okresie nauki szkolnej;

8)   sformułowania w ocenie opisowej są jasne i czytelne dla rodziców i ucznia;

 

6.      Ocenianie klasyfikacyjne roczne w I etapie edukacyjnym:

1)   roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;

2)   roczna ocena opisowa znajduje się w arkuszu ocen, a w dzienniku zamieszcza się podsumowanie osiągnięć uczniów stwierdzeniem uogólniającym: „ocena pozytywna” albo „ocena negatywna”;

3)   na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje opisowe świadectwo edukacji.

 

7.      Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne w II i III etapie edukacyjnym:

1)   ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych przeprowadza się według skali 6-stopniowej:

 

zapis w pełnym brzmieniu

Skrót

Celujący

cel.

bardzo dobry

bdb.

Dobry

db.

Dostateczny

dst.

Dopuszczający

dop.

Niedostateczny

ndst.

 

2) ocenę klasyfikacyjną śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego okresu;

3) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną;

4) uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony na okres przekraczający połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

5) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

6) w dokumentacji przebiegu kształcenia:

a)    śródroczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się w pełnym brzmieniu lub w skrócie,

b)   roczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się w pełnym brzmieniu,

c)    jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,

d)   w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,

e)    w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”;

7) nauczyciele i wychowawcy przedstawiają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne na klasyfikacyjnych zebraniach Rady Pedagogicznej.

 

8.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdza się, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

1)   organizowanie zajęć wyrównawczych;

2)   diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą i rodzicami (prawnymi opiekunami);

3)   indywidualizację wymagań edukacyjnych;

4)   wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

 

9.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia, nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę na piśmie.

 

10.  Rada Pedagogiczna przyjmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

§ 14

1.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

2.      Na wniosek ucznia, nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

3.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)   uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

4.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

5.      Na egzaminie klasyfikacyjnym mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) egzaminowanego ucznia.

 

6.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez Dyrektora Zespołu, innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

7.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej za wyjątkiem  plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki, wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych:

1)   część pisemna egzaminu trwa 60 minut, a część ustna 20 minut.

 

8.      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust.6, sporządza się protokół zawierający:

1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.6;

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)   zadania egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego;

5)   uzyskane oceny.

 

9.      Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się:

1)   pisemne prace ucznia;

2)   zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

10.  Protokół, o którym mowa w ust. 8, stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie obejmuje techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

12.  Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

 

13.  W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Dyrektor Zespołu powołuje komisję.

 

14.  W skład komisji, o której mowa w ust. 13, wchodzą:

1)   Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

 

15.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) termin egzaminu klasyfikacyjnego i liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

16.  Z przeprowadzonego egzaminu, o którym mowa w ust. 11, sporządza się protokół zawierający:

1)   skład komisji, o której mowa w ust. 14;

2)   termin egzaminu;

3)   zadania lub ćwiczenia egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu;

5)   uzyskane oceny.

 

17.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 16, dołącza się:

1)   pisemne prace ucznia;

2)   inne wytwory ucznia w przypadku zadań praktycznych;

3)   zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

4)   zwięzłą informację o stopniu wykonania zadań praktycznych przez ucznia.

 

18.  Protokół, o którym mowa w ust. 16, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

19.  Zadania dla ucznia przystępującego do egzaminu, o którym mowa w ust. 11:

1)   ustala egzaminator;

2)   stopień  trudności zadań powinien być różny i odpowiadać kryteriom zawartym w dokumencie PWE, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 8.

 

20.  Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego ustala się stopień według skali zawartej w § 13 ust. 7 pkt 1, z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 pkt 6 lit. a i b.

 

21.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 18, lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 17.

 

22.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

§ 15

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować o podwyższenie oceny:

1)   przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;

2)   rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

2.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną.

 

3.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną

§ 16

1.      Po uzyskaniu informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo, w terminie dwóch dni od uzyskania informacji, złożyć pisemny wniosek do nauczyciela danego przedmiotu o poprawienie oceny.

 

2.      Uczeń może ubiegać się o dopuszczenie do sprawdzianu poprawiającego przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, jeżeli spełni następujące warunki:

1)   pośród ocen bieżących, które uzyskał w ciągu całego roku szkolnego, jest przynajmniej 50% ocen równych lub wyższych ocenie, o jaką się ubiega;

2)   usprawiedliwił wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu.

 

3.      W ciągu 2 dni od otrzymania wniosku nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia, czy uczeń spełnia warunki o których mowa w ust. 2.

 

4.      Jeżeli uczeń nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2, nauczyciel pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów), że nie ma podstaw do przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

5.      Jeżeli uczeń spełnia warunki określone w ust. 2, nauczyciel danego przedmiotu przeprowadza  sprawdzian poprawiający przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną:

1)   przypomina uczniowi wymagania na ocenę, o którą się ubiega;

2)   informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o terminie przeprowadzenia sprawdzianu;

3)   przeprowadza sprawdzian w formie pisemnej, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)   z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego sprawdzian ma formę zadań praktycznych;

5)   zadania sprawdzające opracowuje nauczyciel danego przedmiotu;

6)   stopień trudności zadań, o których mowa w pkt 5, odpowiada kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń, zawartym w dokumencie PWE, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 8;

7)   nauczyciel danego przedmiotu informuje pisemnie wnioskodawcę o wyniku pracy ucznia oraz o podjętej decyzji podwyższenia lub pozostawienia oceny;

8)   ocena ulega poprawie, gdy uczeń wykona poprawnie min. 90% zadań, w przeciwnym wypadku ocena zostaje zachowana;

 

6.      Dokumentację sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel przechowuje do końca edukacji ucznia w szkole.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia

§ 17

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

1)   zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku, zawierającego szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć do dyrektora szkoły nie później niż 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2)   w przypadku odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku, zawierającego szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu;

3)   w przypadku odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, zastrzeżenia w formie pisemnego wniosku, zawierającego szczegółowe uzasadnienie, należy złożyć do Dyrektora Zespołu w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu:

1)   ustala, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, który odbywa się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

2)   powołuje komisję w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia.

 

3.      Komisja, o której mowa w ust. 2 pkt 2:

1)   przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej:

a)    część pisemna sprawdzianu trwa 60 minut,

b)   część ustna sprawdzianu trwa 20 minut;

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

4.      W skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą:

1)   Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako sprawdzający (egzaminator);

3)   dwóch nauczycieli Zespołu, uprawnionych do prowadzenia danych zajęć edukacyjnych.

 

5.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

6.      W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu:

1)   może być to nauczyciel z innej szkoły, powołany w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której jest zatrudniony.

 

7.      Zadania sprawdzające:

1)   przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia;

2)   zatwierdza  przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji;

3)   stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń, zawartym w dokumencie PWE, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 8.

 

8.      Komisja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności:

1)   podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku sprawdzianu;

2)   pozostawić ocenę ustaloną wcześniej przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu.

 

9.      Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

1)   skład komisji;

2)   termin sprawdzianu;

3)   zadania sprawdzające;

4)   wynik sprawdzianu;

5)   ocenę ustaloną przez komisję.

 

10.  Do protokołu dołącza się:

1)      pisemne prace ucznia;

2)      inne wytwory ucznia w przypadku zadań praktycznych;

3)      zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

4)      zwięzłą informację o stopniu wykonania zadań praktycznych przez ucznia.

 

11.  Protokół, o którym mowa w ust. 9, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Zespołu.

 

13.  Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2 pkt 2, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu poprawkowego

§ 18

1.      Ustalona przez nauczyciela oraz zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna, wystawiona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

2.      Do egzaminu poprawkowego ma prawo przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

3.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej trwającej 60 minut i części ustnej trwającej 20 minut, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1)   egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.

 

6.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu:

1)   skład komisji:

a)    Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator,

c)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji;

2)   nauczyciel, o którym mowa w pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach;

3)   w przypadku, o którym mowa w pkt 2, Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu:

a)    może być to nauczyciel z innej szkoły powołany w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której jest zatrudniony.

 

7.      Zestaw zadań do egzaminu poprawkowego:

1)   przygotowuje egzaminator;

2)   zatwierdza przewodniczący komisji;

3)   stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę dopuszczającą z danych zajęć edukacyjnych, zawartym w dokumencie PWE, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 8.

 

8.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół:

1)   protokół zawiera:

a)    skład komisji,

b)   termin egzaminu,

c)    zadania egzaminacyjne,

d)   wynik egzaminu poprawkowego,

e)    uzyskaną ocenę;

2)   do protokołu dołącza się:

a)    pisemne prace ucznia,

b)   inne wytwory ucznia w przypadku zadań praktycznych;

c)    zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

d)   zwięzłą informację o stopniu wykonania zadań praktycznych przez ucznia;

3)   protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Projekt edukacyjny

§ 19

1.      Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.      Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.      Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1)   wybranie tematu;

2)   określenie celów;

3)   zaplanowanie etapów realizacji;

4)   wykonanie zaplanowanych działań;

5)   publiczne przedstawienie rezultatów.

5.      Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6.      Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum, o których mowa w § 10 ust. 16, uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.      Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10.  W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Zasady promocji i ukończenia szkoły

§ 20

1.      Promowanie w I etapie edukacyjnym:

1)   uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej niezależnie od wyniku klasyfikacji końcoworocznej z zastrzeżeniem pkt 3;

2)   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;

3)   w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

2.      Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 

3.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4.      Rada Pedagogiczna może promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do klasy programowo wyższej:

1)   jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego ucznia;

2)   uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia;

3)   pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej;

4)   warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym, zamieszczając klauzulę: „Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ... promowany warunkowo do klasy...”.

 

5.      Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

6.      Na klasyfikację końcową składają się:

1)   roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 pkt 3;

2)   roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z zastrzeżeniem § 13 ust. 7 pkt 3.

 

7.      W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową.

 

8.      W klasie III gimnazjum przeprowadzany jest egzamin dla uczniów kończących gimnazjum.

 

9.      Sprawdzian i egzaminy, o których mowa w ust. 7 i 8:

1)   przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej CKE;

2)   mają charakter powszechny i obowiązkowy;

3)   za ich organizację i przebieg odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Zespołu;

4)   informację o wynikach uczeń otrzymuje za pośrednictwem szkoły;

5)   wynik nie wpływa na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.

 

10.   Uczeń kończy Szkołę Podstawową jeżeli:

1)   w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 3;

2)   przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7.

 

11.  Uczeń kończy Gimnazjum jeżeli:

1)   w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 3;

2)   przystąpił do egzaminu, o którym mowa w ust. 8.

 

12.  Uczeń kończy Szkołę Podstawową/Gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

§ 21

 

1.      Wszystkich uczniów (pełno i niepełnosprawnych) obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego, wyjątek stanowią uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla których opracowana jest odmienna podstawa programowa, w oparciu o którą zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z danymi uczniami układa indywidualne programy edukacyjne.

 

2.      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

3.      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w I etapie edukacyjnym polega na:

1)   podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów;

2)   podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;

3)   ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z ust. 2.

 

4.      Klasyfikacja roczna ucznia w II i III etapie edukacyjnym polega na:

1)   podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów;

2)   podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;

3)   ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z ust. 2.

 

5.      Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

6.      Uczniowie niepełnosprawni (oprócz uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych) przystępują do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji.

 

7.      Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Zespołu.

 

8.      Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Zespołu.

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach uczniów oraz uzyskanych przez nich ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych

§ 22

 

1.      Każdy uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo znać bieżące oceny dziecka.

 

2.      Uczeń zostaje poinformowany o ocenie w momencie jej uzyskania bądź w dniu omawiania wyników sprawdzianów, prac domowych, pracy w grupie itp.

 

3.      Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach w nauce i bieżących ocenach swoich dzieci:

1)   poprzez wpisy w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach ćwiczeń;

2)   poprzez wpisy w dzienniczku ucznia;

3)   poprzez uwagi i oceny wpisywane na kartach pracy, sprawdzianach i innych wytworach ucznia;

4)   podczas zebrań rodziców z wychowawcami i nauczycielami, zwanych dalej wywiadówkami;

5)   podczas rozmów indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotów;

6)   za pośrednictwem ucznia.

 

4.      Termin i temat konsultacji, o których mowa w ust. 3 pkt 5, zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

5.      Informowanie rodziców o ocenach ze sprawdzianów:

1)   rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani o ocenie ze sprawdzianu uzyskanej przez dziecko poprzez wpis oceny do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia, z adnotacją: „sprawdzian, ocena, data, podpis nauczyciela”, lub bezpośrednio na karcie sprawdzianu;

2)   rodzic potwierdza fakt zapoznania się z oceną swoim podpisem pod informacją o ocenie;

3)   na życzenie rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ma obowiązek umożliwić mu wgląd w sprawdzian dziecka, wówczas rodzic (prawny opiekun) ogląda kartę sprawdzianu w obecności nauczyciela i uzyskuje żądane wyjaśnienia.

 

6.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:

1)   w chwili wystawiania oceny;

2)   podczas omawiania sprawdzianów lub innych prac ucznia;

3)   podczas indywidualnej rozmowy z rodzicem (prawnym opiekunem) lub uczniem w terminie uzgodnionym przez zainteresowane strony;

 

7.      Informację o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzic (prawny opiekun) otrzymuje za pośrednictwem ucznia.

 

8.      W przypadku niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel uczący informuje ucznia o przewidywanej ocenie na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

9.      W przypadku nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje ucznia o przewidywanej ocenie na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

10.  Wychowawca klasy zobowiązany jest, na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych, poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nagannej ocenie zachowania:

1)   w formie ustnej, podczas rozmowy indywidualnej, której treść odnotowana zostaje w dzienniku lekcyjnym i potwierdzona podpisami zainteresowanych stron;

2)   w formie pisemnej w przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) nie stawi się na rozmowę, o której mowa w pkt 1:

a)    wychowawca przekazuje do sekretariatu  zawiadomienie o treści zgodnej z przyjętym wzorem,

b)   zawiadomienie, o którym mowa w lit. a, sekretariat wysyła listem poleconym na adres rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,

c)    wychowawca odnotowuje fakt przekazania zawiadomienia, o którym mowa w lit. a, w dzienniku lekcyjnym.

 

11.  Na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciel każdego przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych,  a wychowawca o ocenie zachowania.

 

12.  Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o uzyskanych przez dziecko śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej podczas wywiadówki śródrocznej:

1)   wywiadówka śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu pierwszego okresu danego roku szkolnego;

2)   w I etapie edukacyjnym rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują kartę z oceną opisową z zajęć edukacyjnych i zachowania potwierdzoną podpisem wychowawcy klasy;

3)   w II i III etapie edukacyjnym rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują wykaz śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania potwierdzony podpisem wychowawcy klasy.

 

13.  Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o uzyskanych przez dziecko rocznych ocenach klasyfikacyjnych poprzez:

1)   w I etapie edukacyjnym opisowe świadectwo edukacji;

2)   w klasach IV – V Szkoły Podstawowej i I – II Gimnazjum świadectwo szkolne;

3)   w klasie VI świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej;

4)   w klasie III Gimnazjum świadectwo ukończenia Gimnazjum.

 

14.  Świadectwo otrzymuje uczeń od wychowawcy klasy w dniu zakończenia roku szkolnego.

ROZDZIAŁ IV

Działalność innowacyjna i eksperymentalna szkoły

§ 23

1.      Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

 

2.      Działalność innowacyjna i eksperymentalna ma na celu:

1)   poszerzenie i modyfikację zakresu realizowanych w Zespole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki;

2)   poprawę skuteczności działania Zespołu.

 

3.      Wprowadzając innowacje i eksperymenty należy uwzględnić potrzeby środowiska i specyfikę Zespołu.

 

Organizacja zajęć dodatkowych

§ 24

1.      Zajęcia dodatkowe mają na celu wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:

1)   kształcenie umiejętności pracy zespołowej;

2)   pogłębianie zainteresowań;

3)   kształtowanie obowiązkowości, otwartości, samodzielności, systematyczności;

4)   kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania;

5)   kształtowanie wrażliwości na otaczający świat;

6)   usprawnianie zaburzonych funkcji.

 

2.      W Zespole mogą być prowadzone następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

1)   artystyczne;

2)   sportowe;

3)   techniczne;

4)   turystyczne;

5)   pogłębiające wiedzę i umiejętności przedmiotowe;

6)   zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;

7)   zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;

 

3.      Przy szkole mogą działać jednostki młodzieżowych organizacji pozaszkolnych, np. ZHP, PTTK, KSM, Caritas.

 

4.      Zajęcia pozalekcyjne uczeń może wybrać dobrowolnie lub zostać na nie skierowany przez nauczyciela, pedagoga, psychologa lub rodziców.

 

5.      Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów powierza się nauczycielowi, który przedstawia Dyrektorowi Zespołu na piśmie program zajęć, główne cele zajęć oraz formy i metody pracy.

 

6.      Szczegółową organizację zajęć opracowują nauczyciele z Dyrektorem Zespołu.

 

7.      Zajęcia zatwierdzone w projekcie organizacyjnym są zajęciami płatnymi.

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 25

 

1.      Zespół udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

 

2.      Pomocy, o której mowa w ust. 1, udzielają wszyscy nauczyciele, a szczególnie pedagog i wychowawcy.

 

3.      Opieka sprawowana jest poprzez:

1)   dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Zespole;

2)   dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;

3)   udzielanie rodzicom wsparcia w procesie wychowywania dzieci;

4)   rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów;

5)   rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów;

6)   wyłanianie uczniów wymagających szczególnej troski wychowawczej;

7)   opracowywanie planów pomocy uczniom, o których mowa w pkt 6;

8)   stwarzanie uczniom warunków umożliwiających korzystanie ze zorganizowanych form wypoczynku rekreacyjno – turystycznego;

9)   organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;

10) opracowywanie i realizowanie Programu Profilaktyki, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, obejmującego uczniów i rodziców;

11) przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno – pedagogicznych w celu stwierdzenia podłoża niepowodzeń szkolnych uczniów i sposobów ich usunięcia;

12) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, kalekim, przewlekle chorym, z rodzin z problemami alkoholowymi, zdemoralizowanych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne itp.;

13) organizowanie, przy współudziale instytucji mających w zakresie swej działalności pomoc materialną, dożywiania uczniów z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;

14) współpracę z lekarzem i pielęgniarką;

15) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi

§ 26

1.      Zespół zapewnia opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną wszystkim uczniom.

 

2.      Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na:

1)   diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)   rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu mu ich zaspokojenia;

3)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4)   wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami;

5)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Profilaktyki, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

6)   promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

3.      Zespół prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz specjalistycznymi, których celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy im, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.

 

4.      Cele, o których mowa w ust. 3, są realizowane poprzez:

1)   organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej;

2)   kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydania opinii o:

a)    wcześniejszym podjęciu nauki w Szkole Podstawowej,

b)   odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego,

c)    udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki,

d)   dostosowaniu wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe,

e)    promowaniu ucznia klasy I lub II Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;

f)    zwolnieniu ucznia niedosłyszącego z nauki drugiego języka obcego.

 

5.      Po otrzymaniu orzeczeń kwalifikujących uczniów do kształcenia specjalnego, Zespół utrzymuje współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, polegającą na częstych konsultacjach efektów nauczania.

 

Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami

§ 27

1.      Organizuje się następujące formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1)   spotkania Dyrektora Zespołu z ogółem rodziców przynajmniej dwa razy w roku;

2)   rozmowy indywidualne rodziców  z wychowawcami i nauczycielami uczącymi ich dzieci oraz Dyrektorem Zespołu;

3)   co najmniej cztery w roku szkolnym wywiadówki, mające charakter ogólnoszkolny;

4)   udział rodziców w organizacji różnorodnych imprez dydaktyczno-wychowawczych;

5)   udział rodziców w pracy zespołów do spraw uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2.      Tematyka spotkań z rodzicami stanowi załącznik do planu pracy Zespołu.

 

3.      Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Zespołu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu.

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa związanego z wyborem kierunku kształcenia

§ 28

1.      Zespół organizuje doradztwo związane z dalszym kierunkiem kształcenia poprzez:

1)   preorientację zawodową w ramach godzin wychowawczych;

2)   umożliwienie szkołom ponadgimnazjalnym zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej;

3)   organizowanie wyjazdów na „dni otwarte” do szkół ponadgimnazjalnych;

4)   redagowanie gazetek informacyjnych o zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych;

5)   konsultacje z pedagogiem szkolnym;

6)   organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami różnych zawodów.

 

ROZDZIAŁ V

Organy szkoły

§ 29

1.      Organami Zespołu są:

1)   Dyrektor Zespołu,

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców Szkoły Podstawowej;

4)   Rada Rodziców Gimnazjum;

5)   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej;

6)   Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

 

Dyrektor Zespołu

§ 30

1.      Kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.

 

2.      Zapewnia każdemu z organów Zespołu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

3.      Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu.

 

4.      Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu.

 

5.      Sprawuje nadzór pedagogiczny:

1)   dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania;

2)   prowadzi planową działalność diagnostyczno-oceniającą i wspomagającą we współpracy:

a)    z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

b)   z organem prowadzącym Zespołu,

c)    z nauczycielami.

 

6.      Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne:

1)   odpowiada za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)   tworzy oddziały integracyjne.

 

7.      Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć.

 

8.      Realizuje uchwały Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, Rady Rodziców Gimnazjum oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji.

 

9.      Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 

10.  Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

11.  Organizuje pracę zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi, pełniąc wobec nich funkcję pracodawcy.

 

12.  Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i właściwej Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

 

13.  Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

14.  Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

 

15.  Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:

1)   kontroluje i egzekwuje od rodziców dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnieniem dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

2)   prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego;

3)   wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

16.  W uzasadnionych przypadkach sporządza wniosek, na mocy którego uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

 

17.  Współpracuje z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej i Radą Rodziców Gimnazjum, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej i Samorządem Uczniowskim Gimnazjum.

 

18.  W razie wystąpienia konfliktu wewnątrz Zespołu Dyrektor Zespołu jest głównym rozjemcą i działając zgodnie z prawem i poszanowaniem godności stron konfliktu, po wnikliwym rozpatrzeniu stanowisk stron, poprzez rozmowy, stara się doprowadzić do kompromisu i w efekcie do zażegnania konfliktu.

 

19.  Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Zespołu.

 

20.  Wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i z przepisów szczegółowych.

 

Rada Pedagogiczna

§ 31

1.      W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu.

 

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Zespole.

 

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

 

4.      Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje i uchwały podczas zebrań, które przygotowuje i prowadzi Przewodniczący, o którym mowa w ust. 3.

 

5.      Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

1)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji oraz:

a)    wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,

b)   promowanie ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

c)    promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

2)   zatwierdzanie zmian w Statucie Zespołu;

3)   ustalenie regulaminu działalności Rady Pedagogicznej;

4)   zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

5)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

6)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

6.      Rada Pedagogiczna wyraża opinię na temat:

1)   dopuszczenia do użytku zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania;

2)   powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu, gdy konkurs nie został rozstrzygnięty albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

3)   przedłużenia kadencji Dyrektora Zespołu;

4)   powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole;

5)   odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole;

6)   wniosków Dyrektora Zespołu w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

7)   wniosków Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty, z wyłączeniem wniosku o nagrodę dla Dyrektora Zespołu;

8)   organizacji pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

9)   projektu planu finansowego Zespołu;

10) wniosków w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

11) propozycji Dyrektora Zespołu dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

12) Programu Wychowawczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

13) Programu Profilaktyki, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

14) wniosku innego organu Zespołu o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

15) wzoru jednolitego stroju;

16) ustalenia oceny pracy Dyrektora Zespołu;

17) ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć;

18) propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

19) zezwolenia na indywidualny program nauki;

20) zezwolenia na indywidualny tok nauki;

21) skierowania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej;

22) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

23) kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

 

7.      Rada Pedagogiczna deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu.

 

8.      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Zespołu lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

 

9.      Rada Pedagogiczna może wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju.

 

10.  Rada Pedagogiczna wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 

11.  Rada Pedagogiczna zgłasza kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

 

Rada Rodziców

§ 32

1.      W Zespole działają:

1)   Rada Rodziców Szkoły Podstawowej;

2)   Rada Rodziców Gimnazjum.

 

2.      Rada Rodziców Szkoły Podstawowej stanowi reprezentację rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.

 

3.      Rada Rodziców Gimnazjum stanowi reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum.

 

4.      W skład Rad Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wchodzą po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.

 

5.      W wyborach, o których mowa w ust. 4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 

6.      Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą występować do Dyrektora Zespołu i innych organów Zespołu, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.

 

7.      Kompetencje stanowiące Rad Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2:

1)   uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Wychowawczego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

2)   uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Profilaktyki, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

3)   uchwalanie regulaminu swojej działalności.

 

8.      Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyrażają opinię na temat:

1)   programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

2)   projektu planu finansowego Zespołu;

3)   działalności w Zespole stowarzyszeń lub innych organizacji;

4)   wniosku innego organu Zespołu o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

5)   wzoru jednolitego stroju;

6)   pracy nauczyciela na prośbę Dyrektora Zespołu;

7)   propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

8)   wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

 

9.      Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, delegują przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu.

 

10.  Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

11.  Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wybierają przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 

12.  Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju.

 

13.  Jeżeli Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskają porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 5 pkt 1 i 2, program ten:

1)   ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny;

2)   obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

14.  W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rady Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł:

1)   zasady wydatkowania funduszy określają regulaminy działalności Rad Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 7 pkt 3.

 

15.  Regulaminy działalności Rad Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

 

16.  W posiedzeniach Rad Rodziców, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Zespołu oraz inne zaproszone osoby.

 

Samorząd Uczniowski

§ 33

1.      W Zespole działają:

1)   Gromadka Szkolna;

2)   Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej;

3)   Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

 

2.      Gromadkę Szkolną, o której mowa w ust. 1 pkt 1, tworzą wszyscy uczniowie I etapu edukacyjnego.

 

3.      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej, o którym mowa  w ust. 1 pkt 2, tworzą wszyscy uczniowie II etapu edukacyjnego.

 

4.      Samorząd Uczniowski Gimnazjum, o którym mowa  w ust. 1 pkt 3, tworzą wszyscy uczniowie III etapu edukacyjnego.

 

5.      Zasady wybierania i działania samorządów uczniowskich, o których mowa w ust. 1, określają Regulaminy uchwalone przez ogół uczniów danego etapu edukacyjnego w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

6.      Regulaminy, o których mowa w ust. 5,  nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu.

 

7.      Samorządy uczniowskie, o których mowa w ust. 1, są jedynymi reprezentantami uczniów.

 

8.      Samorządy uczniowskie, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawiać Radom Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, a w szczególności dotyczących przestrzegania praw uczniów, o których mowa w § 47 ust. 1.

 

9.      Samorządy uczniowskie, o których mowa w ust. 1, posiadają prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę ich opiekuna.

 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi

§ 34

1.      Zasady współdziałania organów Zespołu oparte są na:

1)   zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi;

2)   umożliwieniu bieżącej wymiany informacji dotyczących podejmowanych i planowanych działań, drogą organizowania spotkań przedstawicieli zainteresowanych stron.

 

2.      Określa się drogę rozwiązywania sytuacji konfliktowych:

1)   Dyrektor Zespołu ma prawo i obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę każdego organu szkoły, z wyjątkiem uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi jej sprzeczność z prawem oświatowym lub celami Zespołu;

2)   Dyrektor Zespołu, w terminie 7 dni od rozpoznania konfliktu, winien doprowadzić do spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć decyzję;

3)   sytuacje konfliktowe należy rozstrzygać drogą wzajemnych rozmów i porozumienia;

4)   w przypadku braku porozumienia, o którym mowa w pkt. 3, konflikt rozstrzyga organ posiadający kompetencje nadrzędne.

 

ROZDZIAŁ VI

Wewnętrzna organizacja Zespołu

§ 35

1.      Podstawową jednostką organizacyjną jest klasa:

1)   klasę można dzielić na grupy na lekcjach języków obcych,  zajęć komputerowych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych:

a)    podział na grupy jest obowiązkowy na lekcjach języków obcych, zajęć komputerowych i informatyki w klasach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w klasach liczących powyżej 30 uczniów;

b)   w przypadku klas liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół;

2)   zajęcia wychowania fizycznego w II i III etapie edukacyjnym prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów;

3)   w przypadku szczególnie trudnych warunków demograficznych lub geograficznych w I i II etapie edukacyjnym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych;

4)   zasady tworzenia i organizacji klas sportowych, specjalnych, dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy;

5)   w Zespole mogą być tworzone oddziały integracyjne.

 

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Zespołu:

1)   opracowywany przez Dyrektora Zespołu w terminie do 30 kwietnia każdego roku;

2)   zatwierdzany przez organ prowadzący Zespół do 30 maja każdego roku po zaopiniowaniu go przez:

a)    Radę Pedagogiczną,

b)   związki zawodowe;

3)   zawierający:

a)    liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

b)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół,

c)    liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań;

 

3.      Rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowany jest w pięciu dniach tygodnia.

 

4.      Na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacyjnego Szkoły, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający:

1)   organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)   ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych na dane zajęcia edukacyjne w ciągu tygodnia.

 

5.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut:

1)   w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2;

2)   czas trwania poszczególnych zajęć w I etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2.

 

6.      Terminy zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw i ferii:

1)   zajęcia rozpoczynają się w pierwszym dniu września, z zastrzeżeniem pkt 2, a kończą się w ostatni piątek czerwca;

2)   jeśli 1 września wypada w sobotę lub niedzielę, zajęcia rozpoczynają się w pierwszy poniedziałek września;

3)   zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia lub od 22 do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek;

4)   ferie zimowe trwają dwa tygodnie w terminie ustalanym corocznie przez władze oświatowe;

5)   wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta Wielkanocne i kończy się w pierwszy wtorek po świętach;

6)   ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i trwają do 31 sierpnia.

 

Procedura tworzenia i organizacji pracy w oddziałach integracyjnych

§ 36

1.      Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/niepełnosprawności mogą uczyć się w klasach integracyjnych zorganizowanych na różnych poziomach nauczania w zależności od potrzeb i możliwości Zespołu.

 

2.      Organizacja i zasady pracy oddziałów integracyjnych:

1)   liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych;

2)   na jednym poziomie może istnieć więcej niż jedna klasa integracyjna;

3)   do pracy w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających;

4)   na wniosek rodziców dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, w czasie zajęć edukacyjnych i przerw, dziecku może towarzyszyć asystent nie będący nauczycielem;

5)   dzieciom niepełnosprawnym w oddziale integracyjnym zapewnia sie:

a)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym/niepełnosprawności,

b)   odpowiednie warunki do nauki,

c)    realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych dziecka, z wykorzystywaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do jego zaburzeń i odchyleń rozwojowych,

d)   zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne,

e)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

3.      W trosce o poczucie bezpieczeństwa i nienaruszalności więzi społecznych do klas integracyjnych nie powinno dołączać się uczniów, którzy przejawiają zachowania agresywne.

 

4.      Plan wychowawczy w klasach integracyjnych jest opracowywany wspólnie przez wychowawcę oraz nauczyciela wspomagającego.

 

5.      Świadectwo szkolne ucznia niepełnosprawnego, uczęszczającego do klasy integracyjnej, podpisuje wychowawca klasy (jeden nauczyciel).

 

6.      Tryb przyjmowania uczniów niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych:

1)   rodzice dziecka niepełnosprawnego, ubiegający się o przyjęcie go do klasy integracyjnej, zobowiązani są do przedłożenia w sekretariacie Zespołu następujących dokumentów:

a)    pisemnej prośby o przyjęcie dziecka,

b)   pisemnej informacji o stanie zdrowia dziecka,

c)    aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej wraz z wynikami pełnych badań psychologicznych i pedagogicznych;

2)   terminy składania dokumentów wymienionych w punkcie 1 corocznie ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i informuje o tym rodziców;

3)   decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną powoływaną doraźnie przez Dyrektora Zespołu.

 

Zadania i organizacja biblioteki

§ 37

1.      W Zespole działa biblioteka, która:

1)   stanowi główne źródło informacji;

2)   gromadzi i udostępnia wszelkie dokumenty przydatne w nauczaniu i wychowaniu;

3)   umożliwia pracę uczniów nad samodzielnym zdobywaniem wiadomości niezbędnych w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów.

 

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci kształcący się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz inni pracownicy Zespołu i rodzice.

 

3.      Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, rodzice na podstawie karty czytelnika swojego dziecka lub dowodu osobistego, inni na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

 

4.      Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Zespołu, który:

1)   zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;

2)   zarządza przeprowadzenie skontrum zbioru biblioteki i dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

 

5.      Czas pracy biblioteki:

1)   biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie z organizacją roku szkolnego;

2)   czas otwarcia biblioteki uzgodniony jest z Dyrektorem Zespołu.

 

6.      Biblioteką szkolną zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz.

 

7.      Nauczyciel – bibliotekarz:

1)   odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów;

2)   współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

3)   opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;

4)   sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz roczne sprawozdania z pracy;

5)   prowadzi miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń;

6)   opracowuje regulamin biblioteki;

7)   doskonali warsztat pracy;

8)   zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym w bibliotece.

 

8.      W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)   udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;

2)   indywidualnego doradztwa w doborze lektury;

3)   udzielania informacji w sprawach dotyczących pracy biblioteki;

4)   prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

5)   udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi  w Zespole programami i planami nauczania;

6)   informowania nauczycieli i wychowawców, na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;

7)   prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa, np. konkursów, wystaw, imprez czytelniczych itp.

 

9.      W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel – bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)   gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespołu;

2)   ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)   klasyfikowania, katalogowania i opracowywania technicznego zbiorów;

4)   selekcji zbiorów;

5)   organizacji warsztatu informacyjnego;

6)   sporządzania projektów budżetu biblioteki.

 

10.  Dokładny czas pracy nauczyciela – bibliotekarza określa tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa w § 35 ust. 4.

 

11.  Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników zawarte są w regulaminie biblioteki.

Zadania i organizacja świetlicy

§ 38

 

1.      Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy:

1)   muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów);

2)   dojeżdżają lub są dowożeni do szkoły;

3)   nie uczęszczają na lekcje religii lub języka obcego;

4)   skierowani są na lekcje zastępcze.

 

2.      Uczniowie stają się członkami świetlicy na podstawie zapisu w dzienniku zajęć świetlicowych.

 

3.      Świetlica zapewnia uczniom:

1)   opiekę wychowawczą;

2)   pomoc w nauce i odrabianiu zadań;

3)   warunki do nauki własnej;

4)   możliwość rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień;

5)   opiekę podczas wydawania i spożywania obiadów.

 

3.      Pracą świetlicy kieruje nauczyciel – wychowawca świetlicy.

 

4.      Nauczyciel – wychowawca świetlicy:

1)   Odpowiada za stan świetlicy i jej wyposażenia;

2)   współpracuje z pozostałymi pracownikami Zespołu i rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;

3)   sporządza roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;

4)   prowadzi dziennik zajęć świetlicowych;

5)   pomaga uczniom w nauce;

6)   opiekuje się uczniami przebywającymi w świetlicy;

7)   prowadzi różne formy zajęć z dziećmi, np. plastyczne, sprawnych rąk, rekreacyjne, czytelnicze itp.;

8)   opracowuje regulamin świetlicy;

9)   doskonali warsztat pracy;

10)                       zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym w świetlicy.

 

5.      Dokładny czas pracy nauczyciela – wychowawcy świetlicy określa tygodniowy rozkład zajęć, o którym mowa w § 35 ust. 4.

 

6.      Czas pracy świetlicy uzgodniony jest z Dyrektorem Zespołu

 

7.      Zasady i cele funkcjonowania świetlicy oraz zasady przebywania i zachowania się uczniów określa regulamin świetlicy, o którym mowa w ust. 5 pkt 8.

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy

§ 39

1.      W Zespole tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora.

 

2.      W Zespole zatrudnia się nauczycieli, innych specjalistów do pracy z dziećmi oraz pracowników administracji i obsługi.

 

3.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 i 2, określają odrębne przepisy.

 

4.      Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin ustala się według następujących norm:

1)   nauczyciel – 18 godzin;

2)   wychowawca świetlicy szkolnej – 26 godzin;

3)   nauczyciel- bibliotekarz – 30 godzin;

4)   pedagog szkolny – 26 godzin;

5)   logopeda – 26 godzin.

 

Zadania nauczyciela

§ 40

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz opiekuńczą i zobowiązany jest:

1)   rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem;

2)   wspierać każdego ucznia w rozwoju;

3)   dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)   kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej  Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)   dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

2.      Nauczyciel przestrzega zasad poszanowania godności osobistej uczniów zgodnie z postanowieniami:

1)   Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

2)   Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

3)   Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka;

 

3.      W ramach pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel:

1)   realizuje wybrany program nauczania;

2)   opracowuje plan nauczania prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;

3)   dba o prawidłowy, zgodny z wymogami dydaktyki i założeniami programowymi, przebieg procesu dydaktycznego;

4)   decyduje w sprawie doboru odpowiednich podręczników, metod, form organizacyjnych i innych środków dydaktycznych pomocnych w prowadzeniu zajęć edukacyjnych;

5)   realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

6)   stosuje różnorodne formy pracy wspierające rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania, w tym:

a)    udziela uczniom pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych,

b)   udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

c)    eksponuje osiągnięcia uczniów na gazetkach szkolnych, imprezach i zebraniach rodzicielskich;

7)   podejmuje różnorodne działania przyczyniające się do wzbogacenia warsztatu pracy pedagogicznej, w tym:

a)    współuczestniczy we wzbogacaniu wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne,

b)   korzysta z pomocy szkolnych zgodnie z instrukcjami,

c)    pracuje nad wyrabianiem u uczniów nawyku poszanowania pomocy naukowych i sprzętu szkolnego;

8)   tworzy warunki do udziału uczniów w konkursach, imprezach sportowych oraz w różnych formach aktywności społeczno – kulturalnej i samorządności;

9)   prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych;

10) decyduje o treściach programu prowadzonych zajęć dodatkowych;

11) pracuje nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej, w tym;

a)    dba o etykę i godność zawodu nauczyciela,

b)   uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształceniu kierunkowym,

c)    realizuje zalecenia pohospitacyjne i powizytacyjne,

d)   zachowuje postawę zdyscyplinowania, odpowiedzialności, uczciwości, obowiązkowości i zaangażowania.

12) przestrzega ustaleń zawartych w PWE;

13) stosuje się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia;

14) zapewnia bezpieczeństwo uczniom będącym pod jego opieką;

15) uczestniczy w przeprowadzeniu sprawdzianu w klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego.

 

4.      Nauczyciel współdziała z pozostałymi organami Zespołu w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

5.      Nauczyciel odpowiada:

1)   służbowo przed Dyrektorem Zespołu za:

a)    poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych i wychowawczych, stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich pracuje,

b)   stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;

2)   dyscyplinarnie przed Dyrektorem Zespołu za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom;

3)   służbowo przed władzami Zespołu, cywilnie lub karnie za:

a)    tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b)   nieprzestrzeganie procedury postępowania w razie wypadku lub pożaru,

c)    zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez Dyrektora Zespołu, wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia.

 

Zadania nauczyciela wspomagającego

§ 41

 

1.      Nauczyciel wspomagający współpracuje ze wszystkimi organami Zespołu oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.

 

2.      Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:

1)   podejmowanie działań mających na celu włączenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego/niepełnosprawności do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.

2)   kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, słabszych;

3)   prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego/niepełnosprawności;

4)   tworzenie indywidualnych programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów z dysfunkcjami;

5)   współpraca z nauczycielem prowadzącym;

6)   czynny udział w pracy zespołu nauczycieli uczących w oddziale integracyjnym;

7)   współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;

8)   pedagogizacja rodziców;

9)   sporządzanie niezbędnej dokumentacji.

 

3.      Nauczyciel wspomagający może być wychowawcą oddziału integracyjnego.

 

Zadania wychowawcy

§ 42

 

1.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w tym:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim, a także pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

2.      Wychowawca,  w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)   otacza indywidualną opieką  każdego wychowanka;

2)   przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności;

3)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami):

a)    różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół,

b)   ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi dany zespół klasowy, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi a także nad uczniami mającymi trudności i niepowodzenia;

5) utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) aby:

a)    poznać i ustalić potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci,

b)   wspierać ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywać wsparcie w swoich działaniach,

c)    włączać ich w sprawy życia klasy i szkoły;

6) współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

7) interesuje się postępami uczniów w nauce, analizuje przyczyny niepowodzeń oraz podejmuje wraz z zespołem klasowym, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) różnorodne działania zaradcze;

8) czuwa nad regularnym uczęszczaniem dzieci do szkoły oraz bada przyczyny absencji;

9) organizuje pomoc dla tych dzieci, które z powodu nieobecności mają trudności w opanowaniu określonych umiejętności;

10) organizuje różnorodne formy spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami), prowadzi ich pedagogizację w zakresie potrzeb i oczekiwań;

11) współpracuje z organami Zespołu w zakresie stworzenia optymalnych warunków nauki oraz bezpiecznego i higienicznego pobytu ucznia w szkole;

12) nawiązuje kontakt z nauczycielem - bibliotekarzem i współdziała w podnoszeniu poziomu czytelnictwa;

13) współpracuje z opiekunami kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;

14) dba o sprzęt i estetykę sali lekcyjnej przydzielonej danej klasie;

15) starannie i zgodnie z przepisami prowadzi dokumentację powierzonej mu klasy:

a)    dziennik lekcyjny,

b)   arkusze ocen,

c)    świadectwa,

d)   dokumentację wychowawcy klasy;

16) dokumentacja wychowawcy klasy, o której mowa w pkt 15 lit. d, zawiera wszystkie dokumenty dotyczące działalności szkolnej ucznia z całego okresu nauki, są to:

a)    kopie opinii lub orzeczeń z poradni specjalistycznych,

b)   opinie wychowawcy klasy,

c)    zaświadczenia lekarskie,

d)   informacje o zastosowanych nagrodach i karach statutowych,

e)    kopie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów itp.,

f)    inne dokumenty, które mogą być pomocne w pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniem;

17) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z zarządzeniami władz Zespołu.

 

3.      Wychowawca ustala ocenę zachowania zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale III.

 

4.      Wychowawca ma decydujący wpływ na stosowanie nagród oraz kar określonych statutem Zespołu.

 

5.      Wychowawca ma obowiązek dostosować swoje działania do wieku uczniów, ich potrzeb, rodzaju szkoły oraz jej warunków środowiskowych.

 

6.      W swojej pracy wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych, naukowych, a także:

1)   Dyrektora Zespołu;

2)   pedagoga szkolnego;

3)   nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu w przypadku wychowawcy początkującego;

4)   specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznych;

5)   specjalistów wydziału ds. młodocianych.

 

Zadania pedagoga szkolnego

§ 43

 

1.      Zespół realizuje program pomocy psychologicznej i pedagogicznej zatrudniając pedagoga szkolnego.

 

2.      Pedagog szkolny jest koordynatorem lub organizatorem większości działań wychowawczych Zespołu.

 

3.      Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

2)   podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)   wspieranie mocnych stron uczniów;

4)   określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

7)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3, w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli;

8)   wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3;

9)   przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu;

10) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;

11) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb ucznia wynikających z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

12) udział w ewaluacji pracy szkoły i własnej pracy na podstawie rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego;

13) udział w pracach zespołów opracowujących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

14) współpraca z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, przedszkolami, szkołami, placówkami oraz innymi podmiotami  działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

15) zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym pod jego opieką;

16) dokumentowanie realizacji zadań.

 

Pracownicy administracji i obsługi

§ 44

 

1.      Pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni na terenie Zespołu, podlegają Dyrektorowi Zespołu jako kierownikowi zakładu pracy i realizują szczegółowy zakres obowiązków przez niego wyznaczony.

 

2.      Zadania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

 

3.      Pracownicy administracji i obsługi maja obowiązek:

1)   życzliwie i podmiotowo traktować uczniów;

2)   wspomagać nauczycieli w wykonywaniu ich zadań;

3)   udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;

4)   zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły.

 

4.      Zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Dyrektor Zespołu.

 

Zapewniające uczniom bezpieczeństwa

§ 45

1.      Zespół zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

1)   systematyczne szkolenie nauczycieli i pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

2)   umieszczenie w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulaminów korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych;

3)   stałą kontrolę pomieszczeń szkolnych pod kątem bezpieczeństwa;

4)   monitorowanie i rejestrowanie zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu;

5)   współpracę z instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo;

6)   sprawowanie opieki nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych;

7)   objęcie budynków Zespołu i terenu szkolnego nadzorem kamer telewizji przemysłowej CCTV.

 

2.      W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nauczyciel:

1)   ponosi pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych;

2)   przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć;

3)   rzetelnie pełni dyżury podczas przerw międzylekcyjnych;

4)   zna i stosuje procedury postępowania w razie wypadku;

5)   zna plan ewakuacji szkoły;

6)   zna  i stosuje zasady określone w Regulaminie Organizacji Wycieczek;

7)   zapoznaje uczniów ze sposobami postępowania w sytuacjach zagrożeń;

8)   egzekwuje od uczniów ustalone sposoby postępowania w sytuacjach zagrożeń.

 

3.      Zadania pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

1)   pełnienie dyżurów przy wejściu do budynku szkolnego;

2)   zwracanie uwagi na osoby postronne, nie będące pracownikami ani uczniami Zespołu, wchodzące do budynku szkolnego;

3)   informowanie Dyrektora Zespołu o zauważonych ryzykownych zachowaniach uczniów;

4)   informowanie Dyrektora Zespołu o zauważonych usterkach wyposażenia;

5)   dbanie o porządek w pomieszczeniach szkolnych;

6)   dokonywanie przeglądu budynku szkolnego po każdej przerwie międzylekcyjnej.

 

ROZDZIAŁ VIII

Uczniowie Zespołu oraz tryb przyjmowania uczniów do Zespołu

§ 46

1.      Do Zespołu przyjmuje się:

1)   z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałych w obwodzie Zespołu;

2)   na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzież zamieszkałych poza obwodem Zespołu, jeśli w odpowiedniej klasie są miejsca.

 

2. Termin rekrutacji do szkoły podstawowej:

1) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie oraz dzieci sześcioletnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca.

2) nabór do klasy pierwszej na dany rok szkolny prowadzony jest w okresie od 10 marca do 30 marca w kancelarii szkoły;

3) o terminie i kryteriach naboru, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani poprzez:

a)      umieszczenie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń,

b)      umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,

c)     przekazanie indywidualnych informacji zainteresowanym rodzicom w formie pisemnej.

3.   Obowiązek szkolny:

1) w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2007r. oraz urodzone w okresie od dnia 01 stycznia 2008r. do dnia                  30 czerwca 2008r.;

2) na wniosek rodziców / prawnych opiekunów obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko urodzone w okresie 01 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. jeśli realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej i wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki szkolnej;

3) w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w okresie od dnia 01 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz dzieci urodzone w roku 2009.

4. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych.

5.  Terminy rekrutacji do gimnazjum:

1) od 3 marca do 20 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów;

2) od 23 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r. do godz. 15:00 – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

3) 7 lipca 2014 r. godz. 13:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej;

4) do 9 lipca 2014 r. do godz. 13:00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;

5) 10 lipca 2014 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

 

6. Uczniowie objęci rekrutacją

1) Z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałych w obwodzie Zespołu;

2) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci młodzieży zamieszkałych poza obwodem Zespołu, jeśli w odpowiedniej klasie są miejsca.

 

7.      Zasady rekrutacji dzieci spoza obwodu:

1) o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej (szkoły podstawowej i gimnazjum) decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu;

2) Komisja Rekrutacyjna rozpatruje wnioski rodziców / prawnych opiekunów o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w terminie od 01 – 10 kwietnia;

3) kryteria punktowe:

 

lp.

kryterium

punkty

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata

1

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem.

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą z godnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do tej szkoły

2

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.

8.

Zameldowanie kandydata na terenie gminy Piwniczna - Zdrój

2

Zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

9.

Miejsce pracy rodziców kandydata w pobliżu szkoły

3

Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy rodzica / prawnego opiekuna.

10.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

5

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów.

11.

Rodzice / prawni opiekunowie kandydata są pracownikami szkoły

5

Zaświadczenie o zatrudnieniu  rodzica / prawnego opiekuna.

 

4) w pierwszej kolejności przyjmowane jest dziecko, które uzyskało największą ilość punktów według kryteriów punktowych;

5) Komisja Rekrutacyjna w dniu 16 kwietnia podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

 

8.  Procedura odwoławcza:

1) Rodzic (prawny opiekun) ma prawo w ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia;

2) W ciągu 5 dni komisja musi sformułować odpowiedź, od której rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora w ciągu 7 dni;

3)  Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie;

4) Po otrzymaniu odmownej decyzji rodzic ma prawo złożyć skargę do Sądu Administracyjnego.

 

 

9. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1)   świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej  tego samego typu;

2)   odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

3)   pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku:

a)    przyjmowania do szkoły ucznia, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą,

b)   ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły;

4)   świadectwa lub zaświadczenia wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

10. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 4 pkt 3, przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego.

 

11. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, jest zgodny z obowiązującą podstawą programową.

 

12. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której przyjęty został uczeń, o którym mowa w ust. 4, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

 

13. Jeżeli w klasie, do której przyjęty został uczeń, o którym mowa w ust. 4, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:

1)   uczyć się języka obowiązującego w danej klasie, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;

2)   kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole.

 

14. Ucznia, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, egzaminuje i ocenia nauczyciel tego języka wyznaczony przez Dyrektora Zespołu.

 

15. W przypadku, gdy Dyrektor Zespołu nie może zapewnić nauczyciela, o którym mowa w ust. 9, egzamin przeprowadza kompetentny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

 

16. Dyrektor Zespołu decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas.

 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Dyrektor Zespołu zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

Prawa i obowiązki ucznia

§ 47

 

1.      Uczeń ma prawo do:

1)   poszanowania godności osobistej;

2)   właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3)   opieki wychowawczej podczas pobytu w szkole i na wycieczkach;

4)   ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

5)   ochrony i poszanowania własności osobistej;

6)   życzliwego podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym;

7)   swobody wyrażania myśli i przekonań;

8)   nauki religii na pisemne życzenie rodziców;

9)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

10) pomocy w przypadku trudności w nauce;

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;

14) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 

2.      Uczeń ma obowiązek:

1)   zapewnienia sobie i innym uczniom oraz osobom dorosłym bezpieczeństwa;

2)   właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników Zespołu oraz pozostałych uczniów;

3)   przestrzegania norm i zasad powszechnie uznanych i obowiązujących w życiu społecznym;

4)   udziału w zajęciach edukacyjnych;

5)   punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia;

6)   odrabiania zadawanych przez nauczyciela prac;

7)   prowadzenia zeszytu przedmiotowego w sposób wskazany przez nauczyciela;

8)   przynoszenia na zajęcia podręczników, pomocy i materiałów wskazanych przez nauczyciela;

9)   usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych;

10) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju;

11) stosowania się do ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

12) stosowania się do zasad obowiązujących w czasie przerw oraz przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu;

13) poszanowania mienia szkolnego;

14) przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej.

 

Procedury egzekwowania praw i obowiązków ucznia

§ 48

 

1.      W przypadku naruszenia praw, o których mowa w § 47 ust. 1, obowiązuje następujący tryb składania skarg:

1)   uczeń składa skargę do wychowawcy klasy;

2)   uczeń składa skargę do Dyrektora Zespołu w przypadku:

a)    nie satysfakcjonującego ucznia załatwienia sprawy przez wychowawcę,

b)   naruszenia praw ucznia przez wychowawcę;

3)   uczeń lub w jego imieniu rodzic (prawny opiekun) składa skargę, o której mowa w pkt 2, w formie pisemnej;

4)   Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie do 2 tygodni od wpłynięcia skargi;

5)   uczeń lub w jego imieniu rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć skargę bezpośrednio do wizytatorów pełniących funkcje rzeczników praw ucznia.

 

2.      Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych:

1)   obowiązuje usprawiedliwienie w formie pisemnej zawierające datę, przyczynę nieobecności oraz podpis rodzica (prawnego opiekuna) lub innych uprawnionych osób złożone nie później niż 2 tygodnie po powrocie z nieobecności;

2)   usprawiedliwienie, którego treść jest niezgodna lub sprzeczna ze stwierdzonym stanem faktycznym, nie zostanie uwzględnione;

 

3.      Uczeń może być zwolniony z zajęć wyłącznie na pisemne bądź osobiste zwolnienie przez rodzica (prawnego opiekuna).

 

4.      Schludny wygląd:

1) uczeń dba o higienę osobistą;

2)  uczniom nie wolno:

a)    farbować włosów w sposób wyzywający,

b)   malować się w sposób wyzywający,

c)    wygalać głów,

d)   eksponować nadmiernie swojego ciała poprzez zbyt krótką spódnicę, bluzkę odsłaniającą brzuch, plecy, ramiona lub dekolt,

e)    uwidaczniać wyglądem lub elementem stroju przynależności do nieformalnej grupy lub organizacji społecznej;

3) dozwolona jest delikatna biżuteria, za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności:

 

5.      Strój szkolny:

1)   uczniów obowiązuje schludny i czysty strój codzienny;

2)   uczniów obowiązuje strój odświętny:

a)    chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie,

b)   dziewczynki – biała bluzka, ciemna spódnica, spodnie lub sukienka,

c)    harcerze – mundur harcerski;

3) uczniów obowiązuje obuwie zamienne na płaskiej, jasnej podeszwie;

4) w szkole nie można nosić nakrycia głowy.

 

6.      Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

1)   w szkole nie wolno używać telefonów komórkowych – aparaty mają być wyciszone i schowane;

2)   wyjątkowo może być użyty telefon w szczególnych przypadkach, za zgodą nauczyciela;

3)   za skradzione lub zagubione urządzenia elektroniczne szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

7.      Zasady obowiązujące w czasie przerw oraz przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu:

1)      uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji;

2)      uczniowie, którzy z przyczyn uzasadnionych przyszli do szkoły wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji, oczekują na dzwonek w świetlicy szkolnej;

3)      w czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły;

4)      podczas przerw uczniowie zachowują się spokojnie, nie biegają, nie hałasują, nie zagrażają swoim zachowaniem innym;

5)      w słoneczne dni, podczas przerw obiadowych, uczniowie mogą przebywać na bocznym podwórku;

6)      uczniowie w czasie, gdy są w szkole, nie mają prawa samowolnie opuszczać budynku, z zastrzeżeniem pkt 5;

7)      po zakończonych zajęciach uczniowie dowożeni oczekują na autobus w świetlicy szkolnej, pozostali uczniowie opuszczają budynek szkoły.

 

8.      Za zniszczenie mienia szkolnego uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną i są zobowiązani do uiszczenia opłaty równej aktualnej wartości zniszczonego mienia, wraz z kosztami związanymi z całkowitym usunięciem szkód.

 

Nagrody i kary

§ 49

1.      Uczeń może być nagrodzony za:

1) wzorową postawę, dzielność i odwagę;

2) rzetelną naukę;

3) aktywność społeczną;

4) wybitne osiągnięcia.

 

2. Rodzaje przyznawanych nagród:

1)   pochwała wychowawcy klasy na forum klasy;

2)   pochwała Dyrektora Zespołu na forum szkoły;

3)   dyplomy i nagrody rzeczowe;

4)   odznaka „SUPER-UCZEŃ” i „SUPER-ABSOLWENT”;

5)   listy pochwalne do rodziców uczniów klas VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu oraz sławili dobre imię szkoły.

 

3. Zastosowanie nagrody, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, skutkuje podwyższeniem najbliższej w czasie klasyfikacyjnej oceny zachowania o 1 stopień.

 

4. Uczeń może być ukarany za rozmyślne łamanie postanowień, o których mowa w § 47 ust. 2.

 

5. Rodzaje przyznawanych kar:

1)   upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy;

2)   upomnienie Dyrektora Zespołu na forum klasy jednoznaczne z zawieszeniem prawa do udziału w wycieczkach i imprezach klasowych lub szkolnych;

3)   nagana Dyrektora Zespołu na forum szkoły jednoznaczna z zawieszeniem prawa do udziału w wycieczkach i imprezach klasowych lub szkolnych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

4)   przeniesienie do równoległej klasy;

5)   przeniesienie do innej szkoły.

 

6. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 5, skutkuje obniżeniem najbliższej w czasie klasyfikacyjnej oceny zachowania o 1 stopień.

 

7. Każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji.

 

Procedury nagradzania uczniów

§ 50

 

1.      Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 49 ust. 2, podejmuje komisja wychowawcza:

1)   pracą komisji kieruje wychowawca;

2)   w skład komisji wchodzą: wychowawca ucznia oraz osoby zainteresowane;

3)   o składzie komisji decyduje wychowawca.

 

2.      Dyrektor Zespołu zostaje poinformowany o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 49 ust. 2 pkt 1, 3 i 4.

 

3.      O przyznanie nagrody, o której mowa w § 49 ust. 2 pkt 2 i 5, wychowawca klasy wnioskuje do Dyrektora Zespołu.

 

4.      Każdą nagrodę, o której mowa w § 49 ust. 2, odnotowuje się w dokumentacji wychowawcy klasy.

 

5.      Wyróżnianie uczniów, którzy uzyskali najwyższe roczne oceny klasyfikacyjne:

1)   w klasie III odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w bieżącym roku szkolnym:

a)    osiągał wyniki edukacyjne na poziomie 5 – 6 punktów,

b)   odnosił sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

c)    prezentował wysoki poziom kultury osobistej i wyróżniające zachowanie,

d)   aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły;

2)   w II i III etapie edukacyjnym odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen wyższą niż 5,5 oraz wzorowe zachowanie;

3)   SUPER-UCZEŃ zostaje wyróżniony poprzez:

a)    odznaczenie pamiątkową plakietką, na której znajduje się logo i nazwa szkoły oraz napis: SUPER-UCZEŃ,

b)   pochwałę Dyrektora Zespołu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,

c)    wpis do Szkolnej Księgi Prymusów,

d)   pochwałę zamieszczoną na stronie internetowej Zespołu;

4)   uczeń klasy VI, który uzyskał miano super-ucznia w klasie III, IV i V oraz zasłużył na to miano w klasie VI, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

5)   uczeń klasy III Gimnazjum, który uzyskał miano super-ucznia w klasie I i II oraz zasłużył na to miano w klasie III, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

6)   SUPER-ABSOLWENT zostaje wyróżniony poprzez:

a)